Quảng Nam: tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng

Hội nghị về tuyên truyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh niên
Hội nghị về tuyên truyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh niên

Kết quả đạt được trên có sự đóng góp của các binh chủng làm công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng. Năm 2016, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đi vào nền nếp; chất lượng, số lượng tuyên truyền được nâng lên, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng,...góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, tác phong, đạo đức Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, định hướng các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế; âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đấu tranh, phê phán những tư tưởng lệch lạc, các tệ nạn xã hội, sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống... Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của các giai tầng trong xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng có lúc, có nơi chưa phong phú, hấp dẫn, thiếu  tính sắc bén; tính chiến đấu, cập nhật, nhạy bén còn hạn chế. Công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, định hướng, giải đáp một số vấn đề thời sự, vấn đề mới nảy sinh…trong nhân dân ở vùng dự án, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh chưa thường xuyên, kịp thời, hiệu quả chưa cao;... 

Đối với Quảng Nam, năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn: Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (1997-2017) gắn với kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (1975-2017); hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Nam; hội nghị Bộ trưởng tài chính APEC; tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017... đòi hỏi công tác tuyên truyền miệng phải phát huy ưu thế, tuyên truyền phải thường xuyên, kịp thời, nhanh nhạy, sắc bén, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiêm vụ năm 2017 đã đề ra. 

Theo đó, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trọng tâm: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền miệng theo hướng đa dạng, phong phú, khắc phục nội dung tuyên truyền chung chung, không sát với đối tượng. Tập trung tuyên truyền những quan điểm, nghị quyết, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, những sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội quan trọng của đất nước và của tỉnh, nhất là hiệu quả  triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thành tựu của tỉnh trong 20 năm qua,  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh... qua đó khơi dậy, phát huy truyền thống dân tộc, quê hương, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng.  

Hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác điều tra dư luận xã hội; tổ chức giao ban, tập huấn kỹ năng tiếp cận, thu thập, xử l‎ý thông tin, kỹ năng đối thoại, nắm bắt dư luận xã hội cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa tỉnh. Đẩy mạnh thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại; kịp thời nắm bắt, thông tin, định hướng, giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm, vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn như vấn đề vấn đề bảo vệ môi trường, công tác giải tỏa đền bù, tái định cư ở vùng dự án, vùng Đông Nam của tỉnh,...Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đảm bảo năng lực, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng và uy tín trong Nhân dân.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, thông tin cả về tính thời sự, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính khoa học và tính thiết thực, hiệu quả, gắn tuyên truyền với giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,../.

Phan Sơn
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sau ngày 28/2

Theo công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong rà soát công tác bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát sau ngày 28/2.