Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 6/7, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 8, khóa XII nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: tại Hội nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017; Về Đề án và Nghị quyết " Nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; về chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII; về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2010; về rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng trong khi các Đảng bộ và cơ quan triển khai nhiều việc, vì vậy đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị các đồng chí teong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các đại biểu các đảng ủy trực thuộc phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến để hoàn thiện các báo, văn bản được trình tại Hội nghị. 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực htuộc đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với thực tiễn Đảng bộ Khối. Các cấp ủy tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã đề ra. Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “lợi ích nhóm” trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, đoàn thể ở Trung ương.

Đảng ủy khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo, tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ việc xây dựng Đề án Trung ương 6 khóa XII ; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư. Công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tiếp tục kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với đặc điểm các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; tập trung chỉ đạo các cấp ủy rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự hoặc tập tạp thể lãnh đạo cơ quan cho phù hợp.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể đối với sự lãnh đạo của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục duy trì và xây dựng mối quan hệ, tăng cường phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy với lãnh đạo các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

 
 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong 6 tháng vừa qua, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng công tác tham mưu của một số cán bộ, đảng viên trong việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước có mặt còn hạn chế. Trong công tác xây dựng Đảng, một số cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy các cấp chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và của Đảng ủy Khối.

Các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến, thống nhất về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Cụ thể:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2017, tăng cường cải cách hành chính trong công tác Đảng, phối hợp với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đồng thời chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước 2017.

Trong công tác xây dựng Đảng, về công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII về đổi mới công tác tư tưởng trong tình hình mới. Tập trung tổ chức học tập, quán triệt, khiển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình cụ thể; tiếp tục tham gia xây dựng Đề án Trung ương 6 khóa XII. 

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, tập trung thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy khối, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ thời gian.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, tiếp tục quán triệt thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng, nhất là Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”. 

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…