Bắc Giang: Chú trọng công tác tuyên truyền và giáo dục lý luận chính trị

Đồng chí Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ngày 19/6/2017
Đồng chí Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ngày 19/6/2017

1. Trên tinh thần xác định rõ, tuyên truyền là một hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Giang thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2017, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Công tác phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) được tổ chức thành công ở 243 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở, với trên 43 nghìn đại biểu tham dự. Công tác tuyên truyền chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đúng định hướng. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Giang (01/01/1997- 01/01/2017); tuyên truyền nội dung, kết quả các kỳ họp của Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu; những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, gắn với các ngày kỷ niệm lớn được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo kịp thời. Công tác tuyên truyền trực quan trong dịp lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương phong phú, đa dạng với hơn 300.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; hơn 10.500 băng zôn, khẩu hiệu; 1.100 panô; 600 biển tường; các hệ thống đèn LED được chỉnh trang...

Để đảm bảo định hướng thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh. Tiến hành tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Thông báo Kết luận số 19-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về công tác thông tin đối ngoại; báo cáo tổng kết thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009- 2016. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội Báo Xuân Bắc Giang năm 2017; với Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền về công tác dân tộc miền núi năm 2017; với Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân năm 2017; với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng Quy chế giao ban công tác báo chí của tỉnh; với Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tuyên truyền các dự án trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; với Báo Nhân dân xây dựng phóng sự về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang… Điển hình như, Ban Tuyên giáo huyện Tân Yên phối hợp với Đài truyền thanh huyện nâng cao chất lượng chuyên mục "Gương người tốt việc tốt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng "Học Bác mỗi ngày" phát trên hệ thống đài truyền thanh vào thứ 4 hằng tuần. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Việt Yên tham mưu biên tập, phát hành Cuốn sách "Những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017; biên soạn và phát hành cuốn "Sổ tay Đảng viên" và "Sổ ghi việc làm tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2017-2020...

Nhìn chung, công tác tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương. Việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng đã đề ra.

2. Cùng với tuyên truyền, từ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị, Tỉnh ủy Bắc Giang cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện theo kế hoạch, ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch kiểm tra, dự giờ; hướng dẫn thiết lập các loại hồ sơ theo dõi hoạt động giáo dục lý luận chính trị đối với trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; đồng thời tích cực chỉ đạo đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Kết luận số 78- KL/TU ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng ở trung tâm BDCT các huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang trong tình hình mới”.

Trong công tác đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lớp tập huấn công tác lý luận chính trị năm 2017 cho 180 đồng chí là ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên cấp ủy huyện, thành phố là giảng viên kiêm chức; giảng viên ở trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; cán bộ, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Đã hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện Tân Yên, Sơn Động thẩm định hồ sơ xét, công nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị cho gần 300 đồng chí đủ điều kiện, đúng quy định...  

Tong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức được 161 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 18.320 lượt học viên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức được 1.359 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 115.135 lượt hội viên. Nội dung, chương trình đảm bảo đúng quy định; phương pháp giáo dục, bồi dưỡng được quan tâm đổi mới, từng bước đáp ứng được yêu cầu. Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Giang tham mưu biên soạn, biên tập tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác các ban xây dựng Đảng đối với cấp ủy ở chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Huyện Yên Dũng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở đợt I năm 2017 cho trưởng, phó ban tuyên giáo 25/25 đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. Huyện Tân Yên đưa nội dung chuyên đề Đảng cầm quyền; những điểm mới, kết quả ban đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn huyện vào lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5)...

Nhờ vậy, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị được định hướng kịp thời với nội dung, hình thức phong phú hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng hơn. Các cấp ủy đã thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cũng còn hạn chế. Việc giới thiệu, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt chưa nhiều, chưa tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng... Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền chưa thường xuyên. Tại một số cơ quan, đơn vị, cơ sở công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cũng vẫn còn chưa được coi trọng, nhất là việc  cử cán bộ, đảng viên đi học tập, bồi dưỡng còn chồng chéo. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận chính trị nhìn chung còn thiếu và chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn đòi hỏi. Nội dung chương trình giáo dục lý luận chính trị vẫn nặng về lý thuyết và thiếu sự liên hệ thực tiễn trong từng bài giảng...

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, cấp ủy các cấp, ban, ngành chức năng trong tỉnh cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền và giáo dục lý luận trong công tác tư tưởng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung; xác định đây là nhiệm vụ vừa bức thiết, vừa thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Trong tuyên truyền, cần nâng cao chất lượng và hiệu quả những đợt quán triệt nghị quyết, đặc biệt là những đợt tuyên truyền, thông tin về các kỳ họp Quốc hội, các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng,…nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, các quần chúng ưu tú và nhất là lớp đảng viên trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng và việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng vào thực tiễn cách mạng nước ta nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng. Cùng đó, triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện Kết luận số 78- KL/TU ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trung tâm bồ dưỡng chính trị các huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang trong tình hình mới”; chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khoá học của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017 đạt hiệu quả thiết thực./.

Thạch Văn Chung
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…