Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 48 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 24/8, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội thảo.

Cách đây 52 năm, khi bước sang tuổi 75, Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đúng dịp ngày sinh của mình, ngày 19-5-1965, để khởi thảo Di chúc thiêng liêng của Người và ngày nay đã trở thành Bảo vật quốc gia. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền, là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta.

Đại hội XII của Đảng xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài”. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng nêu rõ “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.

 
 

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dương nêu rõ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan báo chí, xuất bản, các viện nghiên cứu khoa học lớn của đất nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Đảng bộ Khối, đa số đảm nhiệm những vị trí công tác quan trọng của Đảng và Nhà nước, trực tiếp tham gia vào các công việc có liên quan đến định hướng phát triển của đất nước hoặc chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ở tầm vĩ mô. Hơn mười năm qua, kể khi tái thành lập, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những cách làm phong phú, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả thiết thực, cụ thể. Thời gian tới, việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối cần có những quy định, giải pháp mới phù hợp hơn. Một trong những giải pháp đó là Đảng ủy Khối sớm ban hành khung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở, mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức trong toàn Đảng bộ.

Xuất phát từ mục đích nêu trên, Hội thảo này là diễn đàn khoa học chính trị để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất những chủ trương, giải pháp thiết thực, đưa ra được luận cứ khoa học làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành khung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương làm theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các ý kiến, tham luận đã tập trung phân tích giá trị tư tưởng, những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc và một số tác phẩm khác của Bác. Đó là vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và một số nội dung khác được nêu trong Di chúc của Bác. Các ý kiến đã tập trung phân tích, đề ra những giải pháp toàn diện nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, đã tiếp tục làm rõ hơn nội hàm xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu cũng đã thảo luận sâu sắc vấn đề xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan Trung ương. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện đến nay còn có một số khó khăn, vướng mắc. Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn các đồng chí phân tích, làm rõ thêm và đề xuất các biện pháp để làm tốt hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã thảo luận, xác định rõ trách nhiệm chính trị và sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp ủy đảng, đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong việc xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương, đẩy mạnh thực hành đạo đức công vụ trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Từ đó, đưa ra những kiến nghị, đề xuất những nội dung, phương pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ Khối, trọng tâm là việc xây dựng khung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể khẳng định, công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt cấp thiết, đồng thời luôn đòi hỏi sự đổi mới không ngừng. Hội thảo hôm nay đã góp phần làm phong phú hơn cả về mặt nhận thức và phương pháp tiến hành công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ngay sau Hội thảo này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập hợp, hệ thống các ý kiến tại Hội thảo để hoàn thiện và ban hành khung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp các cấp ủy và mỗi đảng viên lấy đó làm cơ sở để xây dựng tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Đảng ủy Khối sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả Hội thảo khoa học “Xây dựng Đảng về đạo đức theo Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tập hợp nội dung tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, trên cơ sở bổ sung các ý kiến của các đại biểu dự Hội thảo để biên tập và phát hành tài liệu sinh hoạt tư tưởng phục vụ công tác nghiên cứu và sinh hoạt chi bộ.

Thu Hằng


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.