Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: triển khai đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ chín. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Hội nghị nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2017, tuy phải đối diện với những khó khăn, thách thức do tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức  tạp, khó lường, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn; dịch bệnh, thiên tai xảy ra liên tiếp trên diện rộng, song Đảng bộ Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát vào các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề và các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm tiếp tục hướng về cơ sở; tăng cường làm việc với cac cấp ủy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh, đồng thời xây dựng quy chế  phối hợp với một số ban cán sự đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động, tích cực hơn trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ chủ quyền đất nước; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách đảm bảo đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Các cấp ủy đảng tiếp tục chủ động tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện từng bước có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng được nâng cao, góp phần tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Tập trung tổng kết, kiện toàn mô hình tổ chức, từng bước làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, đồng thời đóng góp tích cực trong việc tham gia xây dựng Đề án Trung ương 6 khóa XII. Việc nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề đã đi vào nền nếp và có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng công tác xây dựng Đảng từng bước được nâng lên.

Công tác dân vận tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, cấp ủy, các tổ chức đảng, chính quyền, người đừng đầu và các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, tăng cường dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị. Từ đó, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên đươc nâng lên.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong  thời gian qua, trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng công tác tham mưu của một số cán bộ, đảng viên trong việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước có mặt còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Đảng ủy Khối ở một số tổ chức đảng chất lượng chưa cao; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết còn hình thức, chưa sát thực tiễn, thiếu các giải pháp có tính đột phá. Việc phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nơi, có lúc còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Trong 3 tháng cuối năm 2017, các đại biểu cũng thống nhất, Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số chủ trương, chính sách lớn, nhất là về tiếp tục đổi mới, phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và của Đảng ủy khối về đổi mới công tác tư tưởng trong tình hình mới. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các giải pháp về công tác Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hoàn thành bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét, phê duyệt quy hoạch theo phân cấp quản lý. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đẩy mạnh việc thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên, chú trọng công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng. Tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 theo Thông báo Kết luận số 38-TB/TW ngày 3/8/2017 của Bộ Chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong Đảng bộ Khối. 

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Khối đã tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ; trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị kinh phí xây dựng tặng các gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với các mạng 115 căn nhà tình nghĩa, tương đương với hơn 8 tỷ đồng. Sau đợt mưa lũ kéo dài tại tỉnh Yên Bái, Sơn La và một số tỉnh khu vực Tây Bắc đầu tháng 8 vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thống nhất trích 600 triệu đồng từ kinh phí đợt vận động để chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách của tỉnh Yên Bái và Sơn La.

 
 


Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối cũng đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương” cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối. 

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.