Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên ở Quận 5

Trên chặng hành trình hơn 40 năm song hành cùng thành phố Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn, thách thức, vững vàng đi vào vận hội mới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Quận 5 đã đặt nhiều dấu ấn đáng ghi nhớ, khơi dậy sức thi đua, sáng tạo của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương đưa Quận 5 trở thành một quận nằm trong top dẫn đầu thành phố về sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế. Thành tựu của chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ quận khóa X (2010 - 2015) là dấu ấn nổi bật nhất ghi nhận sự biến đổi tích cực toàn diện của Quận 5 góp phần vào thành tựu chung của thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hóa.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên Quận 5 trong thời gian qua nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía các cấp, các ngành, đoàn thể trong toàn quận. Đây là nhiệm vụ chính trị chung của địa phương, một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Trong đó, đóng vai trò chủ yếu trong việc định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên chính là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 5.

Về số lượng, thanh niên Quận 5 hiện nay trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi chiếm khoảng hơn 17.000 thanh niên trên địa bàn toàn Quận. Về chất lượng: Quận 5 là một trong những quận có tỉ lệ người Hoa tập trung đông nhất, người Hoa ở đây chiếm tỉ lệ khoảng 35% dân số toàn quận. Chính vì vậy, tỉ lệ thanh niên người Hoa ở đây cũng khá đông.

Về học vấn, nghề nghiệp, những năm gần đây, trình độ học vấn của thanh niên người Hoa trên địa bàn đã được nâng lên đáng kể, hơn 90% thanh niên đã đạt phổ cập giáo dục THPT. Nhìn chung, trình độ học vấn của thanh niên Quận 5 ngày càng được nâng cao. Từ đặc điểm, công tác giáo dục chính trị cho thanh niên có được sự thuận lợi trong việc truyền tải kiến thức đến cho thanh niên; đa số thanh niên có học vấn cao sẽ lĩnh hội kiến thức nhanh chóng.

Về tâm lý, đạo đức, lối sống, phần lớn thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước. Thanh niên Quận 5 đa số ham học hỏi, tiến bộ và nhạy bén với những cái mới; xung kích, sáng tạo, có ý thức vươn lên trong học tập.

Với chức năng trường học xã hội của thanh niên, việc giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là công tác quan trọng thường xuyên, liên tục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 5. Những năm gần đây, các cấp bộ Đoàn Quận 5 đã có nhiều đổi mới trong công tác này. Việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên được triển khai với những nội dung phong phú, đa dạng; giáo dục đạo đức cho thanh niên gắn với thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn thanh niên Quận 5 hướng mạnh tới giáo dục thanh niên có lối sống vì cộng đồng. Công tác giáo dục đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng về hình thức tổ chức thực hiện, luôn gắn với triển khai các hoạt động, phong trào của Đoàn với từng thời điểm, từng sự kiện, phù hợp với đoàn viên, thanh niên. Phương thức tổ chức thực hiện luôn đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, lý tưởng, đạo đức cách mạng.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 qua 10 năm triển khai Nghị quyết 16 của Trung ương về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới đã giúp cho cán bộ, đảng viên Quận 5 nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Công tác tư tưởng được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác giáo dục chính trị được tăng cường có hiệu quả; tiếp tục xây dựng và nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, hoạt động của hệ thống báo chí được quan tâm chỉ đạo, kịp thời cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác thông tin đối ngoại của đất nước và của địa phương... Những kết quả đạt được của công tác tư tưởng, lý luận trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước; đồng thời, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn Quận. Không nằm ngoài xu thế đó, tổ chức Đoàn Thanh niên Quận 5 thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy đã không ngừng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng theo tinh thần của Nghị quyết 16; từ đó, nhận thức chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên không ngừng phát huy được chú trọng và nâng cao thông qua nhiều hoạt động giáo dục, phong trào của tổ chức Đoàn, Hội. Công tác đấu tranh trên mặt trận an ninh tư tưởng, văn hóa luôn được Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 quan tâm chỉ đạo, nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, kịp thời uốn nắn những hiện tượng lệch lạc, đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 đã tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và các đoàn thể Quận tổ chức các Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết quả các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII); tuyên truyền về đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đẩy mạnh tổ chức các Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội của Quận, Thành phố, thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước, tình hình biên giới, hải đảo nhằm kịp thời định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Hàng năm Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 cũng tổ chức các buổi gặp gỡ giữa Ban Thường vụ Quận ủy với đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú; đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại giữa các cấp ủy Đảng với đoàn viên, thanh thiếu niên tại địa phương, đơn vị, các diễn đàn “Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên nghe”, Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em, qua đó tạo điều kiện cho đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đề đạt những nguyện vọng, trình bày suy nghĩ, quan điểm trong nhà trường, gia đình và xã hội cũng như góp phần giúp cấp ủy Đảng kịp thời lắng nghe tâm tư, tình cảm của thế hệ trẻ tại địa phương, đơn vị, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp, hướng giải quyết hợp lý những nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên và bảo vệ quyền trẻ em.

 Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng không ngừng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền như thiết kế đồ họa thông tin, đoạn phim ngắn giới thiệu về các hoạt động trên trang điện tử, mạng xã hội kết hợp với những hình thức truyền thống như treo băng-rôn, pa-nô, bản tin Chi đoàn, diễu hành xe loa, xe hoa, hệ thống phát thanh tại các Chợ, Trung tâm thương mại,…đã góp phần tăng tính hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động và tính lan tỏa đến sâu rộng các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi .

Ngoài ra, tổ chức Đoàn còn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận tổ chức các lớp chủ nghĩa yêu nước cho đoàn viên, thanh niên, nhất là học sinh các trường trung học phổ thông, trung cấp nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên nhằm giáo dục về tình yêu quê hương, đất nước, thể hiện tình yêu nước đúng cách. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo, trong những năm qua, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Hành trình kết nối yêu thương - Thăm và tặng quà cho con em cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Hành trình “Thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân”; Hành trình “Thanh niên công nhân Quận 5 hướng về biển, đảo quê hương” thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Hành trình tri thức - Chung sức quê hương thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ninh Điền - Tỉnh Tây Ninh; tổ chức Hội thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam, Hội thi trực tuyến “Chung sức vì biển, đảo quê hương”; tích cực tham gia hội thu Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, phát động nhắn tin ủng hộ cho cán bộ, chiến sĩ hải quân, người dân tại các huyện, xã đảo góp phần thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Nhằm kịp thời định hướng, nâng cao khả năng lý luận cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã đầu tư nâng chất hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quận 5 và các Nhóm tu dưỡng rèn luyện Trung Kiên giúp các thành viên được quán triệt đầy đủ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời nâng cao kỹ năng nắm bắt dư luận trong thanh niên và phản biện xã hội, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước của các thế lực thù địch, tổ chức phản động. Đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị tại địa phương, đơn vị kịp thời nắm bắt và thông tin chính xác diễn biến tư tưởng của thanh niên tại đơn vị, các trường đại học, ký túc xá, các cơ sở tôn giáo, đặc biệt là thanh niên Hoa, thanh niên các dân tộc góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận 5.

Ban Thường vụ Quận Đoàn cũng thường xuyên tham mưu với các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW. Theo đó, các cấp ủy Đảng cần nhận diện đúng diễn biến tình hình tâm tư, tình cảm, tâm trạng và tư tưởng xã hội hiện nay, từ đó đề ra những giải pháp và phương thức tiến hành công tác tư tưởng trong thời gian tới một cách hợp lý, có hiệu quả. Gắn chặt công tác tư tưởng, lý luận, báo chí với quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; tham gia dự báo, phát hiện và giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc nảy sinh trong đời sống xã hội. Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trẻ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và chấn chỉnh thái độ, lề lối của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân,... Bên cạnh đó, từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị, học tập nghị quyết của Đảng, chú trọng đổi mới việc triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết và tuyên truyền ra dân; đổi mới căn bản công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; kiện toàn các cơ quan, tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí. Bên cạnh đó, thường xuyên kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW.

Để nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, cần tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp như sau:

Một là, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy đơn vị việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên Quận 5.

Hai là, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên.

Ba là, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên.

Bốn là, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thực hiện tốt việc giáo dục hướng nghiệp và tạo công ăn việc làm cho thanh niên.

Năm là, phối hợp chặt chẽ giữa nội dung, giữa các lực lượng giáo dục và phát huy vai trò tự giáo dục của thanh niên.

Sáu là, phát huy vai trò tự giáo dục của thanh niên.

Bảy là, phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố trong giai đoạn mới” của tổ chức Đoàn Thanh niên Quận 5. Các giải pháp trên được thực hiện nhất quán, triệt để sẽ góp một phần nhỏ để nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên Quận 5.

Nguyễn Xuân Thành

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.