Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngày 16/1, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười.  Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Bí hư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2017, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, trọng tâm là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, thể hện quyết tâm chính trị cao của Đảng về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật Đảng trong giai đoạn mới. 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ mười nhằm góp ý, đánh giá báo cáo tổng kết công tác năm 2017; nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; góp ý và đánh giá vào báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Khối. Vì vậy, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, tâm sức để góp ý vào các dự thảo báo cáo, khẳng định những kết quả đã đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; nêu rõ phương hướng, giải pháp năm 2018, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Theo báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2017, tuy phải đối diện với những khó khăn, thách thức do tình hình thế giới và khu vực và trong nước, với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối; từ đó, cụ thể hóa vào các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm tiếp tục hướng về cơ sở; tăng cường làm việc với các cấp ủy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh...

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tăng cường phối hợp có hiệu quả, thực chất với các đảng đoàn, ban cán sự và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng khá.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng; tiếp tục tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và phối hợp quản lý các lớp học theo chương trình đề ra. Các đảng ủy trực thuộc tổ chức bồi dưỡng cho 2.439 đảng viên mới, 2.433 quần chúng ưu tú.

Năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng trong Đảng khối bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Đảng ủy Khối quyết định thành lập 11 đoàn kiểm tra, 3 đoàn giám sát đối với 14 đảng bộ trực thuộc, kiểm tra đối với 11 ban thường vụ đảng ủy trực thuộc. Các đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp làm việc đối với 182 tổ chức đảng trực thuộc. Các cấp ủy trực thuộc tiến hành kiểm tra theo điều 30 - Điều lệ Đảng đối với 987 tổ chức đảng, trong đó, kiểm tra 56 đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở, 18 đảng ủy bộ phận, 886 chi bộ; kiểm tra 5681 đảng viên, trong đó 927 đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp. 

Đảng ủy Khối đã tập trung tổng kết, kiện toàn mô hình tổ chức, từng bước làm rõ chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng trong Đảng ủy Khối; đồng thời đóng góp tích cực trong việc tham gia xây dựng Đề án Trung ương 6 khóa XII. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2018, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành , đoàn thể Trung ương tập trung củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính tị của các cơ quan Trung ương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2018).

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, Hội nghị xác định, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu tổng hợp, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị sự nghiệp công lập; về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thóng chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện công tác tham mưu, đề xuất với Trung ương một số nội dung về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và người có công...

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tập trung đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm đôn đốc việc thực hện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nêu rõ trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã được các đại biểu dự Hội nghị xác định thực hiện trong năm 2018, Ban Chấp hành và các đảng ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Đảng ủy Khối; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện để đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống; chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Trong đó tập trung tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Đảng bộ tập trung chỉ đạo, có giải pháp cụ thể thực hiện nghiêm các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quy định số 10- QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Các cấp ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên...  

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2018)./.

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sôi động, báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc về số lượng, loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử... với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn.