Góp phần chuẩn bị tốt các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới

Ngày 1/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 2. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tháng 5-2017, Ban Chấp hành Trung ương sẽ họp Hội nghị lần thứ 5 để bàn và quyết định một số vấn đề kinh tế quan trọng, trong đó có vấn đề tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế tư nhân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao cho Hội đồng Lý luận Trung ương xây dựng 2 Báo cáo tư vấn "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân ” để đóng góp vào việc chuẩn bị Hội nghị Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Thường trực Hội đồng đã chỉ đạo Tiểu ban Kinh tế nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tổ chức nhiều cuộc tọa đàm với các chuyên gia, phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trao đổi với Lãnh đạo và chuyên gia Ban Kinh tế Trung ương. Thường trực Hội đồng đã thảo luận, góp ý hoàn thiện Đề án để báo cáo tại Kỳ họp Hội đồng hôm nay.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, nội dung chính của Kỳ họp này là Hội đồng sẽ thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ, sâu sắc về nội dung của 2 bản Báo cáo tư vấn "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ” và “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp tục đổi mới cơ chê, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân ”; đóng góp các ý kiến sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, nâng cao chất lượng 2 Báo cáo để trở thành Báo cáo tư vấn chính thức của Hội đồng Lý luận Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng bày tỏ sự tin tưởng, với trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình, các thành viên Hội đồng sẽ có nhiều đóng góp có giá trị nhằm nâng cao chất lượng 2 Báo cáo tư vấn của Hội đồng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về Báo cáo tư vấn "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đây là vấn đề rất quan trọng. Những thành tựu kinh tế mà đất nước ta đạt được trong 30 năm đổi mới vừa qua và những hạn chế yếu kém về kinh tế của đất nước ta hiện nay đều có nguyên nhân là từ thể chế kinh tế. Từ Đại hội lần thứ VI của Đảng mở ra sự nghiệp đổi mới đến nay, vấn đề xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đã được đặt ra thảo luận, xem xét tại tất cả các Đại hội và nhiều Hội nghị Trung ương, Hội nghị Bộ Chính trị.

Đại hội XI của Đảng xác định hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong ba đột phá chiến lược. Đại hội Đảng lần thứ XII, trên cơ sở phân tích sâu sắc, đánh giá đúng kết quả và những hạn chế trong hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa hơn 30 năm qua, đã xác định đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng thời chỉ ra 4 phương hướng lớn tiếp tục phải hoàn thiện là: hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; về phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý kinh tế của Nhà nước phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để góp phần chuẩn bị cho Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội về nội dung quan trọng này, Báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương phải tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế trong thể chế kinh tế đang cản trở việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần phải được tháo gỡ để phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn.

Với yêu cầu đó, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Hội đồng thảo luận, có những đóng góp có giá trị để nâng cao chất lượng Báo cáo tư vấn rất quan trọng này.

Về Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân ”, đây là một nội dung lớn gắn liền với vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ Đại hội lần thứ VI của Đảng đến nay, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã có những bước tiến dài, từ “kinh tế tư nhân được phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, theo sự quản lý, hướng dẫn của nhà nước” (Đại hội VII), kinh tế tư nhân được “khuyến khích phát triển không hạn chế về quy mô trong những ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn mà pháp luật không cấm ” (Đại hội IX), tới “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực của nền kinh tế” (Đại hội X, XI) và gần đây nhất, Đại hội XII xác định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế”.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhiều cơ chế, chính sách, luật pháp của Nhà nước đã được ban hành tạo ra môi trường, điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế tư nhân phát triển, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, như đánh giá của Đại hội XII: “Hầu hết doanh nghiệp tư nhân quy mô còn nhỏ, thiếu liên kết, khả năng ứng phó với các rủi ro, nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động”, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn khi đất nước hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế thế giới. Báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương phải phân tích, làm rõ những vấn đề đang gây cản trở, định hướng để kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Thường trực Hội đồng đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo tư vấn. Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đề nghị các thành viên Hội đồng thảo luận, góp ý nâng cao chất lượng Báo cáo.

 
 

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung phát biểu, thể hiện sự đồng tình cao với những nội dung nêu trong hai dự thảo Báo cáo, đồng thời nêu ra nhiều ý kiến phân tích sâu thêm, góp ý có giá trị để bổ sung, hoàn thiện hai dự thảo Báo cáo.

Về dự thảo Báo cáo hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một số ý kiến phát biểu đã làm rõ thêm những đặc điểm của nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế và định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Báo cáo tư vấn, góp phần làm rõ và cụ thể hóa những quan điểm Đại hội XII của Đảng, là cơ sở để đánh giá thể chế kinh tế hiện nay và định hướng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trong những năm tới.

Một số ý kiến góp ý làm sâu sắc thêm những đánh giá về kết quả đạt được, nhất là những hạn chế trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay; góp ý thêm về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, về bối cảnh tình hình, thời cơ, thách thức đối với nước ta trong những năm tới, đồng thời, phân tích sâu hơn về những phương hướng, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong những năm tới.

Về dự thảo Báo cáo tư vấn về phát triển kinh tế tư nhân, một số ý kiến đã phân tích sâu về quá trình phát triển quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về việc xây dựng, hoàn thiện thể chế khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân, về những khó khăn, trở ngại và những định hướng, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân mạnh mẽ hơn.

Kết luận Kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo chỉ đạo Tiểu ban Kinh tế tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên Hội đồng để bổ sung, hoàn chỉnh nâng cao chất lượng hai Báo cáo tư vấn; tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lớn để góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trước mắt là góp phần chuẩn bị tốt các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới./.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.