Thiết thực kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 22/3, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức họp báo về kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ( 11/4/2007-11 /4/2017). Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đồng chí Vũ Đức Nam cho biết, ngày 11/4/2017, đánh dấu tròn 10 năm tái lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, viết tiếp chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong gần 70 năm qua.

Tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Liên chi cơ quan Trung ương được Trung ương Đảng thành lập ngày 7/11/1948 tại chiến khu Việt Bắc. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X). Hiện nay, Đảng bộ Khối bao gồm 63 tổ chức đảng trực thuộc với trên 6,5 vạn đảng viên, trên 900 tổ chức cơ sở đảng và gần 5.500 chi bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có trình độ cao về chuyên môn, lý luận chính trị; có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; tiếp cận nhanh với những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; tham mưu hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Quá trình hoạt động, mặc dù trải qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại nhưng Đảng bộ Khối đã luôn giữ vững được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, góp phần rất quan trọng vào việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất nước nhà, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Mười năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã luôn nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan Trung ương, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày đầu tái lập, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có sự thiếu đồng nhất cả về mô hình tổ chức bộ máy cũng như vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ. Quá trình vận hành, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã từng bước kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, thu gọn đầu mối; định hình và xác lập ngày càng rõ hơn vai trò, vị trí, phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng luôn quan tâm và giải quyết thỏa đáng những vấn đề về tư tưởng phát sinh trong thực tiễn ở cơ sở. 

Mười năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Có những đóng góp trực tiếp, tích cực vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, đồng thời, trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phát triển kinh tế - xã hội đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng các cơ quan, đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm này, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức các hoạt động: Lễ tuyên dương 80 chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Liên hoan văn nghệ của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Triển lãm ảnh 10 năm Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xây dựng và phát triển; Phát hành cuốn sách "Tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2007 - 2017"...

 
 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, vai trò hạt nhân chính trị của cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được khẳng định. Công tác tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới theo hướng sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở, nhất là ở chi bộ đảng; công tác xây dựng chi bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ được đẩy mạnh và có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; hoạt động kiểm tra, giám sát được chú trọng, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, cảnh báo vi phạm kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong các cơ quan Trung ương ngày càng chặt chẽ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đó chính là trọng tâm xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong thời gian vừa qua. Ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Khối trong mười năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đảng bộ Khối: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 khẳng định và đặt quyết tâm chính trị rất cao vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra đó là: Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Đồng thời xác định 4 trọng tâm đột phá trong cả nhiệm kỳ: (1) Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. (2) Nâng cao chất lượng chi bộ. (3) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. (4) Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Cụ thể hóa các chủ trương nêu trên, ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng, ban hành 05 nghị quyết, 03 chỉ thị, tập trung cao vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… Tích cực tham gia ý kiến vào các đề án của Trung ương với ý thức chính trị cao, mang tầm trí tuệ, đại diện cho tiếng nói của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, trước hết là ở mỗi chi bộ đảng, cơ quan, đơn vị.

Kỷ niệm 10 năm tái lập Đảng bộ Khối là cơ hội quan trọng để các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường vẻ vang mà toàn Đảng bộ đã đi qua, tự hào với những gì đạt được, đồng thời phát huy truyền thống, tiếp tục cố gắng, nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, xây dựng Tổ quốc Việt Nam văn minh, giàu đẹp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, do dân, vì dân; vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Thu Hằng

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.