Vĩnh Long tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5, khóa X

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Trương Văn Sáu tặng bằng khen của Tỉnh ủy cho đại diện các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Trương Văn Sáu tặng bằng khen của Tỉnh ủy cho đại diện các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 10-CTr/TU với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Qua 10 năm thực hiện, tỉnh đã tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với tinh thần đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện, thông qua nhiều kênh thông tin từ cơ sở, các cơ quan làm công tác tư tưởng của tỉnh đã nắm bắt, đánh giá và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; thành lập mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội; thiết lập đường dây tiếp nhận và xử lý thông tin, kịp thời chọn lọc, xác minh thông tin, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.  

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh trên mặt trận an ninh tư tưởng - văn hóa luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời uốn nắn những hiện tượng lệch lạc, đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục lý luận và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở các cấp, các ngành trong tỉnh được chú trọng; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản đảm bảo định hướng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Trương Văn Sáu khẳng định, công tác tư tưởng, lý luận và báo chí là một hoạt động quan trọng của Đảng, nhằm xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, tuyên truyền, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng của đất nước.

Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW. Theo đó, các cấp ủy Đảng cần nhận diện đúng diễn biến tình hình tâm tư, tình cảm, tâm trạng và tư tưởng xã hội hiện nay, từ đó đề ra những giải pháp và phương thức tiến hành công tác tư tưởng trong thời gian tới một cách hợp lý, có hiệu quả. Gắn chặt công tác tư tưởng, lý luận, báo chí với quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; tham gia dự báo, phát hiện và giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc nảy sinh trong đời sống xã hội. Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; quyết tâm đấu tranh, đẩy lùi tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và chấn chỉnh thái độ, lề lối của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân... Bên cạnh đó, từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị, học tập nghị quyết của Đảng, chú trọng đổi mới việc triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết và tuyên truyền ra dân; đổi mới căn bản công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; kiện toàn các cơ quan, tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã khen thưởng 12 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh.

Quang Chiến


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017

Năm 2017 đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển đất nước. Đây là năm mà những quyết sách từ Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin và tạo sự hưng phấn, lan tỏa trong lòng dân. Và trong quá trình đó, báo chí đã đóng góp một phần quan trọng.