Nâng cao chất lượng chi bộ với mô hình “sinh hoạt chi bộ mở rộng”

Các đảng viên đóng góp ý kiến sôi nổi trong cuộc họp chi bộ. Ảnh minh họa
Các đảng viên đóng góp ý kiến sôi nổi trong cuộc họp chi bộ. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, qua sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, bí thư chi bộ và đảng viên còn nhiều hạn chế: một số chi ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý; còn có đảng viên vắng nhiều kỳ sinh hoạt; nội dung sinh hoạt không phong phú, đa dạng, sâu sắc; tính giáo dục, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn yếu; nhiều đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt chi bộ. Chi bộ chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý, giám sát và rèn luyện đảng viên. Còn có tình trạng đảng viên nói không đi đôi với làm, nói một đường làm một nẻo, chấp hành không đúng nghị quyết của chi bộ, vi phạm kỷ luật phải xử lý theo quy định.

Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do: còn một bộ phận cấp ủy, bí thư và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng viên và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt phê bình còn mang tính nể nang, ngại góp ý, đánh giá, phân loại chưa đúng quy định; chưa lắng nghe ý kiến chính đáng của đảng viên và quần chúng; năng lực vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên ở nhiều chi bộ về sinh hoạt chi bộ, xây dựng kế hoạch thực hiện chưa tốt, chưa kịp thời, đầy đủ; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát sinh hoạt chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên chưa thường xuyên. 

Xuất phát từ những yêu cầu trên, Đảng ủy xã xã ĐăkHring, huyện Đắk Hà đã xây dựng nghị quyết chuyên đề và ban hành hướng dẫn việc thực hiện “mô hình sinh hoạt chi bộ mở rộng" trên địa bàn xã ĐăkHring nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng của các chi bộ ở khu dân cư lên một bước trong điều kiện hiện nay. Qua qúa trình triển khai mô hình đã đạt được những kết qủa bước đầu, đó là: 

Thứ nhất, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII ) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thứ hai,các chi bộ và từng đảng viên thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng (01 tháng 01 lần hoặc đột xuất khi cần thiết). Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp uỷ cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đảng viên.

Thứ ba, thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp uỷ nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Để mô hình sinh hoạt chi bộ mở rộng đạt được hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tập trung quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, quy định của Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, mục tiêu lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI)  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng, tâm trạng của đảng viên và các tầng lớp xã hội để có định hướng, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nâng cao tính gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để làm nền tảng vận động, tuyên truyền rộng ra quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về việc thực hiện các nội dung đã đăng ký học tập và làm theo gương Bác cũng như việc rèn luyện về đạo đức, lối sống. 

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Trước hết các cấp ủy và mỗi đảng viên cần nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm nề nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định. Trong sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ cần thực hiện đúng các nguyên tắc của tổ chức đảng, mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên phát huy vai trò, trí tuệ, thể hiện chính kiến và tâm tư, nguyện vọng của mình; tạo điều kiện để đảng viên được trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên. Chi ủy, chi bộ cần lắng nghe, tiếp thu những ý kiến chính đáng của đảng viên và quần chúng, tạo điều kiện cho đảng viên và quần chúng giám sát hoạt động của chi bộ, chi ủy. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện sáng tạo, có hiệu quả chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. 

Bí thư chi bộ cùng chi ủy cần chủ động chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, thông báo trước nội dung, địa điểm, thời gian để đảng viên tham gia và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Việc ra nghị quyết của chi bộ cần cụ thể, thiết thực, khả thi, không trùng lắp; nêu rõ nội dung, yêu cầu, biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành và phân công người thực hiện, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ cần khắc phục được tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt; gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề. Trong sinh hoạt chi bộ, bí thư, cấp ủy điều hành linh hoạt, làm tốt việc nêu vấn đề, gợi ý thảo luận, cung cấp thông tin, tình hình có liên quan đến các nội dung thảo luận, tổ chức việc thảo luận đúng trọng tâm, tổng hợp, kết luận chính xác, các vấn đề chi bộ đã thảo luận. Nội dung sinh hoạt chi bộ cần tập trung bàn để lãnh đạo giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, bức xúc, nổi cộm, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng. Thông qua sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ của đảng viên, đồng thời tạo điều kiện để đảng viên nắm vững và thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, động viên tinh thần trách nhiệm, ý thức và sự gương mẫu của đảng viên.

Ba là, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên các chi bộ. Tập thể chi uỷ, trước hết là đồng chí bí thư cần đầu tư thời gian, trí tuệ cho công tác xây dựng Đảng, nhất là đầu tư nghiên cứu nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ. Các chi ủy chú trọng kiện toàn đội ngũ chi ủy viên bảo đảm số lượng, chất lượng; chi ủy, nhất là bí thư chi bộ có phẩm chất, năng lực, tín nhiệm, nhiệt tình với công tác xây dựng Đảng (chú trọng phẩm chất, uy tín và năng lực điều hành, tổ chức thực hiện công việc), tiêu biểu trong đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn cho Bí thư, phí bí thư, chi uỷ viên. Lựa chọn, quy hoạch đội ngũ cấp ủy viên, chú trọng đảng viên trẻ có năng lực, phẩm chất, trình độ, có uy tín để chuẩn bị nguồn kế cận, đặc biệt là chức danh bí thư, phó bí thư để lãnh đạo chi bộ.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và vai trò các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ trong sinh hoạt chi bộ: Tiến hành tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm trong từng năm (sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề); xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm tốt trong sinh hoạt các chi bộ. Định kỳ hàng năm, tiến hành kiểm tra nội dung sinh hoạt của các chi bộ; nghe các chi bộ phản ánh tình hình. Thực hiện việc phân công các đồng chí trong thường trực, Ban Thường vụ , Đảng ủy viên dự sinh hoạt các chi bộ hàng tháng. Các đồng chí Đảng uỷ viên được phân công phụ trách địa bàn, chi bộ hàng tháng phải tham gia sinh hoạt cùng với chi bộ; thường xuyên phối hợp tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ, kịp thời biểu dương các chi bộ và đảng viên tiêu biểu, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, thiếu sót trong việc duy trì và chấp hành kỷ luật, nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ. Thống nhất hệ thống sổ sách của mỗi chi bộ gồm: Sổ ghi nội dung sinh hoạt chi uỷ (đối với chi bộ có chi ủy); sổ sinh hoạt chi bộ; sổ theo dõi, quản lý đảng viên (kết nạp đảng viên mới, chuyển đi, chuyển đến, từ trần, miễn sinh hoạt, đảng viên vi phạm, kết quả đánh giá hàng năm, đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76…); sổ theo dõi thu, chi đảng phí, kinh phí hoạt động của chi bộ và các loại sổ sách khác. 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của Đảng đối với các chi bộ và đảng viên. Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn và kiểm tra của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; các đồng chí Đảng ủy viên đối với các chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình. Xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng đối vơi đảng viên trong năm không tham gia học tập Nghị quyết, chỉ thị, các chủ trương do Đảng ủy, chi bộ tổ chức từ 03 lần trở lên thì xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là một trong những giải pháp có thể áp dụng rộng rãi ở tất cả các địa phương trong và ngoài tỉnh và trên toàn quốc. Tất cả các địa phương đều có khả năng áp dụng và thực hiện giải pháp này trên cơ sở vận dụng điều kiện thực tế của địa phương để nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên./.

Nguyễn Văn An
Bí thư Đảng ủy xã ĐăkHring, huyện Đăk Hà


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.