Đổi mới công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” do Đoàn khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ tổ chức.
Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” do Đoàn khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; góp phần tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xác định được tầm quan trọng đó, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nhấn mạnh: "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng việc nghiên cứu học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng".

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã duy trì việc tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng quý để  định hướng tuyên truyền, nhằm giúp cấp ủy cơ sở và từng cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, quan điểm của Đảng, trên cơ sở đó tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện các tại cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả.

Trong mỗi đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, cấp ủy các cấp đều xây dựng kế hoạch học tập, xác định rõ thành phần, thời gian, nội dung và tài liệu học tập; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu, lựa chọn báo cáo viên; kết hợp chặt chẽ giữa tự nghiên cứu tài liệu với nghe phổ biến, giữa học tập, quán triệt với thảo luận, giúp cán bộ, đảng viên nắm được những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong nghị quyết; đồng thời, phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, sát với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu được nâng lên; góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đặc biệt trong đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vừa qua, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch thực hiện Nghị quyết; thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá kết quả bài thu hoạch của các đồng chí cấp ủy viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. 100% đảng viên trong Đảng bộ đã viết bài thu hoạch thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản đảm bảo yêu cầu đặt ra, phản ánh được mức độ tiếp thu, nắm bắt nội dung Văn kiện và đề ra các biện pháp sát thực trong vận dụng Nghị quyết vào thực tiễn công tác.

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp, như: Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, bản tin, tập san, ấn phẩm; tuyên truyền qua bảng điện tử, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc; phổ biến, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể…

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy các chuyên đề trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Thông qua Hội thảo đã góp phần làm rõ những nội dung cần vận dụng trong quá trình đưa Nghị quyết vào giảng dạy, đồng thời nêu lên những phương thức hiệu quả trong việc triển khai, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vào thực tiễn công tác trong Đảng bộ.

Các chi bộ, đảng bộ trong Khối báo chí - tuyên truyền đã chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh sinh động việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những cách làm mới, sáng tạo, những mô hình, điển hình tiên tiến; đề cao vai trò giám sát, phản biện của báo chí để theo dõi, phản ánh kịp thời việc thực hiện Nghị quyết ở Đảng bộ Khối và các chi, đảng bộ cơ sở.

Các chi, đảng bộ Khối văn hóa - xã hội tích cực tổ chức các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần tích cực thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đến từng tổ chức cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên một kịp thời, khoa học, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng và đúng yêu cầu; hình thức truyền không chỉ được tiến hành trong các hội nghị mà còn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn, giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu... đặc biệt là tổ chức diễn đàn "Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, qua đó phát hiện, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú có chất lượng...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp thực hiện có chất lượng, hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hai là, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; chú ý lựa chọn báo cáo viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm tốt để trực tiếp triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các đoàn thể, tăng cường đổi mới, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng vềhình thức.

Bốn là,
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kịp thời biểu dương tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc; nhắc nhở, phê bình các tổ chức, cá nhân có biểu hiện hình thức, làm lướt trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Hồng Liên

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.