Kon Tum: Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức tháng 10/2015.
Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức tháng 10/2015.

Nhằm cụ thể hóa và thiết thực thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngày 25/11/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Chỉ thị 11-CT/TU về “Tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên” trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị 11-CT/TU).

Kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU được thể hiện trên những lĩnh vực sau:

Một là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục nội dung Chỉ thị 11-CT/TU sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 11-CT/TU đưa vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác hằng năm để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp với việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện quán triệt, tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng

Nhiều địa phương, đơn vị đã có những hình thức tuyên truyền, giáo dục sáng tạo, hiệu quả, như đưa nội dung Chỉ thị 11-CT/TU vào sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng, hàng quý của cơ quan, đơn vị, vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ; đưa vào nội dung giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học viên; đưa vào nội dung kiểm điểm cuối năm của tập thể, cá nhân, trong đó kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung Chỉ thị 11-CT/TU và nêu gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực. Điển hình là Thành ủy Kon Tum; Huyện ủy Kon Rẫy, Kon Plong, Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Glei; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Trường Chính trị tỉnh; Chi bộ Sở Tài chính; Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đảng ủy Sở Công thương; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đài Phát thanh- Truyền hình; Báo Kon Tum...

Hai là,
thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc. Việc theo dõi tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, các cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đều có nội dung đánh giá thực trạng tình hình tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời chỉ đạo khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và ý thức phục vụ quần chúng nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, hầu hết các cấp ủy đều chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và việc thực hiện những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt, từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”, cấp ủy, chính quyền các cấp và Ban Cán sự đảng đoàn đã thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các địa phương, đơn vị về việc thực hiện quy chế văn hóa công sở; về công tác công khai thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”; khảo sát mức độ hài lòng của người dân về hiệu quả quản lý hành chính công trên một số lĩnh vực…

Qua công tác kiểm tra, nhiều địa phương, đơn vị đã kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những vi phạm ở các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, như Thành ủy Kon Tum chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại 3 đơn vị (Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum, Phòng Dân tộc, Đảng uỷ phường Quyết Thắng); Huyện ủy Ngọc Hồi thi hành kỷ luật đối với 25 đảng viên vi phạm, tiến hành 4 cuộc kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thu hồi nộp ngân sách trên 48 triệu đồng; Huyện ủy Đăk Hà thành lập 18 tổ kiểm tra tại 61 tổ chức cơ sở đảng, giám sát tại 14 tổ chức cơ sở đảng, qua đó phát hiện và thi hành kỷ luật 8 đảng viên vi phạm; Huyện ủy Kon Plong trong 2 năm (2015 và 2016) tiến hành thanh tra 8 cuộc tại 8 đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách, thu hồi nộp ngân sách trên 157 triệu đồng; Huyện ủy Đăk Glei thực hiện 36 cuộc kiểm tra, 12 cuộc giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với 85 đảng viên...

Ba là, nâng cao tính hiệu quả trong việc lồng ghép phù hợp các nội dung. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban Cán sự đảng đoàn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lồng ghép thực hiện với Chỉ thị 11-CT/TU; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đoàn thể đưa nội dung các chuyên đề 2013, 2014, 2015 và nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt thường xuyên của địa phương, đơn vị; đồng thời chú trọng thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/1/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt….

Bốn là, nêu cai vai trò, trách nhiệm đảng viên trong phòng, chống tham nhung, lãng phí. Việc chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước của cán bộ, đảng viên gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng, địa phương, đơn vị đưa nội thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên ý gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào kế hoạch công tác, rèn luyện; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Coi đó là một trong những tiêu chí chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như những quy định của Trung ương và địa phương.

Năm là,
tích cực chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Các cấp ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn, Ban Dân vận và các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên nắm bắt tâm trạng tư tưởng, dư luận trong các giai tầng xã hội trên tất cả các lĩnh vực, coi đây là một trong những cơ sở quan trọng, thiết thực cho việc tham mưu lãnh đạo và định hướng kịp thời ở địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các địa phương như Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đăk Hà… thường xuyên tổ chức thực hiện công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Cùng với giao ban hàng tuần, hàng tháng và đột xuất, việc tổ chức điều tra dư luận xã hội đối với các lĩnh vực được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đã được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm. Qua đó góp phần tham mưu kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy trong quá trình lãnh đạo, và định hướng công tác tư tưởng.

Mặc dù còn những hạn chế nhất định sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh, như: Công tác tuyên truyền, quán triệt ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa phong phú, thiếu thường xuyên; việc cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 11-CT/TU để đưa vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cụ thể, chưa sát thực tế... nhưng nhìn chung, hiệu quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum vào sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp./.

Bài, ảnh: Lê Văn Châu
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.