Vĩnh Long: Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh triển khai các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy


Ngoài ra, đại biểu còn được nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, như: Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Hướng dẫn số 23-HD/BTGTW, ngày 16/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về công tác xuất bản, và các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, gồm: Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 17/02/2017 của Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Kế hoạch của ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTGTW, Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 30/3/2017 về “quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, Chương trình hành động số 15-Ctr/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón nhấn mạnh, những nội dung dược triển khai tại hội nghị không chỉ có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới mà còn mang tính nhân văn trong việc xây dựng hình ảnh con người Vĩnh Long, có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của tỉnh. Từ đó, các đại biểu cần phải nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung được quán triệt tại hội nghị, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nghiên cứu, thảo luận các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy để đóng góp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai đạt yêu cầu, chất lượng ở địa phương, đơn vị mình, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Ngoài ra, đại biểu còn được nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các  chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, như: Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Hướng dẫn số 23-HD/BTGTW, ngày 16/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về công tác xuất bản, và các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, gồm: Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 17/02/2017 của Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Kế hoạch của ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTGTW, Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 30/3/2017 về “quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, Chương trình hành động số 15-Ctr/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón nhấn mạnh, những nội dung dược triển khai tại hội nghị không chỉ có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới mà còn mang tính nhân văn trong việc xây dựng hình ảnh con người Vĩnh Long, có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của tỉnh. Từ đó, các đại biểu cần phải nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung được quán triệt tại hội nghị, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nghiên cứu, thảo luận các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy để đóng góp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai đạt yêu cầu, chất lượng ở địa phương, đơn vị mình, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Quang Chiến

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.