• Yên Bái: Tổ chức điểm cầu học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII

  Yên Bái: Tổ chức điểm cầu học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII

   (TG)-Trong hai ngày 29 - 30/11, tại Yên Bái, Tỉnh ủy tổ chức điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo tại điểm cầu.

 • Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng

  Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng

  Theo ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, thời gian tới, Hậu Giang tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

 • Giải quyết bất cập trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

  Giải quyết bất cập trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

  Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII đã đặt ra những vấn đề hết sức căn bản, cấp bách và lâu dài về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, việc quản lý biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được coi là một trong những nhóm giải pháp trọng tâm, cấp bách.

 • Tăng cường tự chủ về tiền lương cho khối doanh nghiệp nhà nước

  Tăng cường tự chủ về tiền lương cho khối doanh nghiệp nhà nước

  Chiều 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công khảo sát tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. 

 • Về quản lý công chức, viên chức và tinh giản biên chế

  Về quản lý công chức, viên chức và tinh giản biên chế

  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có tính chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị là nhân tố quyết định đến sự thành công của công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và thực hiện tinh giản biên chế. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cần được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nâng cao năng lực thực hành, kỹ năng giải quyết các vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra. 

 • Nâng cao chất lượng chi bộ với mô hình “sinh hoạt chi bộ mở rộng”

  Nâng cao chất lượng chi bộ với mô hình “sinh hoạt chi bộ mở rộng”

  (TG)-Trong những năm qua, chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của các chi bộ, đảng viên được nâng lên; cấp ủy và đội ngũ đảng viên đã có nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vai trò của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nề nếp sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến, góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. 

 • Đảng bộ tỉnh Lai Châu chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

  Đảng bộ tỉnh Lai Châu chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

  (TG)- Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được trên 6,2 nghìn đảng viên, tập trung chủ yếu ở khu dân cư và đảng viên người dân tộc thiểu số.

 • Quảng Trị: Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết

  Quảng Trị: Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết

  (TG)-Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vì vậy, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

 • Hoà Bình: Những giải pháp từ thực tiễn nhằm đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh

  Hoà Bình: Những giải pháp từ thực tiễn nhằm đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh

  (TG) - Ngày 28/12/1996, Bộ Chính trị Chỉ thị số 11-CT/TW về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng để góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi miền đất nước; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng và tổ chức đảng các cấp, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đưa tin, viết bài, góp ý kiến xây dựng báo chí đảng. 

 • Một số nhận xét, đánh giá về việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở cơ sở

  Một số nhận xét, đánh giá về việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở cơ sở

  (TG)-Quán triệt nghị quyết của Đảng là một hoạt động quan trọng trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thông qua các đợt học tập, quán triệt nghị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần biến nghị quyết thành hiện thực trong cuộc sống.

 • Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu

  Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu

  Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Chương trình hành động số 21, yêu cầu những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên đối với người đứng đầu các cấp ủy. 

 • Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Thực hiện bằng được mục tiêu giảm 10% biên chế

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Thực hiện bằng được mục tiêu giảm 10% biên chế

  Bộ máy hành chính nhà nước sẽ thực hiện bằng được mục tiêu giảm 10% biên chế tới năm 2021. Từ năm 2018, mỗi năm phải giảm 2,5% biên chế trong cả hệ thống chính trị.

 • Vĩnh Long tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5, khóa X

  Vĩnh Long tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5, khóa X

  (TG) - Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW  Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới trong ngày 25/10,. Đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.   

 • Kiên Giang: Tổng kết chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Kiên Giang: Tổng kết chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  (TG) - Chiều ngày 20-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Tuyết Em-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 • Hà Nội thi hành kỷ luật nhiều cá nhân, tổ chức Đảng vi phạm

  Hà Nội thi hành kỷ luật nhiều cá nhân, tổ chức Đảng vi phạm

  Rút kinh nghiệm trong việc xử lý các "điểm nóng" xảy ra trên địa bàn trong thời gian vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã xác định công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.