• Xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  Xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  (TG)-Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh việc xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ then chốt, luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

 • Nghệ An: 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về vấn đề an toàn thực phẩm

  Nghệ An: 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về vấn đề an toàn thực phẩm

  (TG) - Vấn đề an toàn thực phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người, tương lai giống nòi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế. Nhìn lại 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • Đội ngũ bí thư cấp ủy cấp huyện cần nâng tầm về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

  Đội ngũ bí thư cấp ủy cấp huyện cần nâng tầm về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

  (TG)-Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chương trình bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương đã bao quát được những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, sát hợp với đối tượng học viên là bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương.

 • Phát triển văn học, nghệ thuật vì sự hoàn thiện nhân cách con người

  Phát triển văn học, nghệ thuật vì sự hoàn thiện nhân cách con người

  (TG) - Văn học, nghệ thuật là một lĩnh vực đặc biệt của văn hóa, là lãnh địa của khám phá và sáng tạo, tâm hồn và cảm xúc, có sức mạnh cảm hóa, thu phục lòng người rất lớn. Tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây, sứ mệnh của văn học, nghệ thuật với tất cả ý nghĩa chân chính và cao cả của nó là nhằm hướng con người tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

 • Khó mấy cũng có thể tháo gỡ

  Khó mấy cũng có thể tháo gỡ

  Bài học về sự đồng thuận đã cho thấy những thành quả trong thực tế, nhất là quá trình xây dựng nông thôn mới trên khắp cả nước thời gian qua. Đồng thuận cần từ cả hai phía: cấp ủy, chính quyền và người dân, trên tinh thần vì lợi ích chung, để cùng biết, cùng bàn.

 • Lấy ý kiến về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

  Lấy ý kiến về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

  Ngày 12-11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Đề án Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy trình về công tác cán bộ (khu vực phía bắc).

 • Quảng Ninh: Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2016

  Quảng Ninh: Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2016

  (TG) - Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Đảng ủy Than Quảng Ninh, ngày 8/11, tại Công ty CP Than Hà Tu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11/2016. Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 • Bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

  Bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

  (TG)-Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn đổi mới.

 • Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

  Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 • Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời

  Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời

  (TG) - Việt  Nam vốn có truyền thống hiếu học, coi học tập là nền tảng cho mọi thành công, mọi thắng lợi. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”. Khi nói chuyện với các Đảng viên hoạt động lâu năm (vào ngày 9 tháng 12 năm 1961), Hồ Chủ tịch đã tâm sự: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học... Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau”.

 • Các địa phương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

  Các địa phương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

  (TG)- Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cán bộ đảng viên trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả những nội dung của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng sự giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sinh hoạt, công tác; quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

 • Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới

  Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới

  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 • Quán triệt, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) vào cuộc sống

  Quán triệt, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) vào cuộc sống

  (TG)-Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị các đại biểu nhận thức sâu sắc, thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng...

 • Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng

  Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng

  Để sau khi được ban hành, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đi vào cuộc sống đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành cần phải giữ được đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương, coi trọng sự đoàn kết trong nội bộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, coi trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên

  Tại Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn thảo và thống nhất ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cán bộ, đảng viên. Đây là vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm.