Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hoá Việt Nam 1943

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. (Ảnh: HMT)
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. (Ảnh: HMT)
Nhân Kỷ niệm 70 năm ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam (1943 - 2013) và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo "70 năm Đề cương văn hoá Việt Nam".

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

 Tham dự Hội thảo có nhà báo Hà Đăng và nhà báo Hữu Thọ, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng đoàn Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (Liên hiệp); các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp; các nhà khoa học cùng đông đảo cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật...

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Bản "Đề cương văn hoá Việt Nam" do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng soạn thảo là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn và ý nghĩa lịch sử sâu sắc của Đảng ta, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hoá dân tộc, khoa học, đại chúng mà chúng ta xây dựng. 70 năm đã đi qua, dân tộc ta, Đảng ta đã trải qua những chặng đường gian khổ, hào hùng, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Bối cảnh tình hình và điều kiện cụ thể đã có nhiều đổi thay, nhưng những nội dung cốt lõi của Đề cương văn hoá Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Trong bối cảnh xã hội Việt Nam cách đây 70 năm, "văn hoá nửa phong kiến, nửa tư sản và hoàn toàn có tính cách thuộc địa" đang thống trị, sự ra đời của Đề cương về văn hoá Việt Nam là một ngọn đuốc soi đường và định hướng tư tưởng, nhận thức, phương châm hoạt động văn hoá cho toàn Đảng, toàn dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, tiến lên xây dựng chế độ mới, nền văn hoá mới. Đề cương văn hoá năm 1943 đã cổ vũ, lôi cuốn đông đảo những người yêu nước, những người hoạt động văn hoá yêu nước vào Hội văn hoá cứu quốc, thành viên của Mặt trận Việt Minh. Đảng ta khẳng định: "Những phương pháp cải cách văn hoá đề ra bấy giờ chỉ là dọn đường cho cuộc cách mạng triệt đề mai sau", tức là chuẩn bị cho "cách mạng chính trị thành công". Đề cương khẳng định: "Cách mạng văn hoá muốn hoàn thành phải do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo". Ba nguyên tắc, ba tính chất cơ bản của nền văn hoá Việt Nam lúc đó và các giai đoạn tiếp theo là "Dân tộc hoá" - chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa, làm cho văn hoá Việt Nam phát triển độc lập, tự do và nhân văn. "Đại chúng hoá" là chống mọi chủ trương, hành động làm cho văn hoá phản lại lợi ích của đông đảo quần chúng hoặc xa rời đông đảo quần chúng. Văn hoá phải là quần chúng, quần chúng nhân dân là người sáng tạo văn hoá. "Khoa học hoá" là chống lại tất cả những cái lạc hậu, phản khoa học, phản tiến bộ, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, tiến bước về phía trước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Kỷ niệm 70 năm ngày ra đời Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 là dịp để chúng ta khẳng định những giá trị soi đường, tác dụng định hướng của bản Đề cương lịch sử, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm, vận dụng những chủ trương đúng đắn, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Trên tinh thần đó, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận, làm sâu sắc  những nội dung cơ bản, nhằm góp phần khẳng định giá trị tư tưởng, ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn của Đề cương văn hoá Việt Nam sau 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; làm rõ những thành tựu và hạn chế của văn hoá nước ta trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, bổ sung, hoàn thiện quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời gian tới.

 
 Nhà báo Hữu Thọ phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được hơn 20 bản tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo quản lý văn hoá. Các tác giả đã chuẩn bị tham luận công phu, tâm huyết, có nhiều phát hiện mới và những kiến nghị bổ ích. Nhiều tham luận phân tích, khẳng định tầm tư duy chiến lược của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của văn hoá trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Cùng với các tham luận, các ý kiến trao đổi tại Hội thảo của các chuyên gia, nhà khoa học, như Nhà báo lão thành Hữu Thọ, GS. Phong Lê, GS. Hà Minh Đức, GS. Trần Văn Bính, Nhà văn Hữu Thỉnh, PGS. TS. Đào Duy Quát, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thiện, TS. Từ Thị Loan, Đại tá Nguyễn Phương Diện... đã tập trung vào những vấn đề, nội dung, mục đích đặt ra của Hội thảo, đó là:

Một là, sự cần thiết, như một tất yếu, việc ra đời Đề cương văn hoá ở thời điểm 70 năm trước. Tầm nhìn xa, trong rộng của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hoá trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Hai là, những quan điểm, nguyên tắc, giá trị to lớn, trường tồn của Đề cương văn hoá năm 1943. Đó là nguyên tắc Đảng lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo văn hoá; các nguyên tắc, tính chất "dân tộc", "khoa học", "đại chúng" của văn hoá Việt Nam. Việc vận dụng, tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện những quan điểm, chủ trương của Đảng ta về văn hoá trong Đề cương văn hoá năm 1943 trong quá trình 70 năm qua, thể hiện trong các văn kiện của Đảng, nhất là trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) "Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

 
 Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng phát biểu tổng kết Hội thảo.

Ba là, từ việc nhìn lại, đánh giá sâu sắc hơn tầm vóc, vai trò vô cùng to lớn của bản Đề cương văn hoá năm 1943, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về văn hoá; rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển nền văn hoá của đất nước trong thời gian tới, để văn hoá thực sự vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước, là nền tảng tinh thần xã hội, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Kết luận Hội thảo, TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực nhấn mạnh: Ban tổ chức Hội thảo nghiêm túc tiếp thu các nội dung tham luận của các tác giả. Kết quả Hội thảo hôm nay một lần nữa khẳng định giá trị trường tồn, ý nghĩa soi đường của Bản đề cương văn hóa năm 1943. Những luận điểm quan trọng của Hội thảo hôm nay là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng góp phần vào nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tới đây. Đồng chí cũng đề nghị các tác giả có bài tham luận tu chỉnh nội dung để gửi đăng kỷ yếu của Hội thảo rất có ý nghĩa này./.

Thế Hoàng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.