Nâng cao nhận thức lý luận và năng lực quản lý văn học, nghệ thuật

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu tại buổi tập huấn. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu tại buổi tập huấn. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An dự.

Đây là lớp tập huấn thứ 14 được Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương mở dành cho hơn 200 học viên làm công tác tuyên giáo, văn hóa văn nghệ, báo chí và xuất bản thuộc 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Trong thời gian ba ngày, các đại biểu sẽ được nghe các chuyên đề: Quán triệt đường lối, quan điểm văn học nghệ thuật của Đảng trong tình hình hiện nay; Một số vấn đề cần lưu ý trong tình hình văn học nghệ thuật; Thông tin về tình hình điện ảnh; Kỹ năng viết tin bài phê bình văn học; Thông tin về tình hình sáng tác văn học, âm nhạc, báo chí, xuất bản và lý luận, phê bình văn học...

Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin về tình hình văn học, nghệ thuật nói chung, về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng; giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật, đội ngũ những người hoạt động báo chí chuyên sâu về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nắm bắt tình hình, có nhận thức đúng đắn, giải pháp phù hợp để phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung trao đổi kinh nghiệm xung quanh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và xử lý các tình huống diễn ra trong thực tế; kỹ năng phê bình và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay..., từ đó, các học viên sẽ nắm vững các quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật nói chung và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng.

Trên cơ sở đó, vận dụng có hiệu quả vào công tác và hoạt động văn học, nghệ thuật của mình, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động văn học, nghệ thuật, góp sức làm lành mạnh đời sống văn hóa-văn nghệ của đất nước cũng như của từng ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương...

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng 87 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo về văn hóa, văn học nghệ thuật, nhất là từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay.

Trong quá trình đó, tư duy lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật được tiếp tục đổi mới, bổ sung, phát triển, góp phần cổ vũ, khích lệ, tạo niềm tin cho các văn nghệ sỹ. Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của văn học nghệ thuật như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.../.

Bích Huệ (TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thái bình nên gắng sức, Non nước ấy nghìn thu

Thái bình nên gắng sức, Non nước ấy nghìn thu

Sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 2 (1285), ngay trong những thời khắc mà cả một triều đại còn đang hát khúc khải hoàn ca thì Thượng tướng, Thái sư Trần Quang Khải đã nhắc đến tư tưởng ấy. Hai chữ "thái bình" trong câu thơ của ông gợi ra những ngẫm nghĩ đến tận ngày hôm nay.