Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2015

Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2015