Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII