Ban Bí thư Trung ương Đảng gặp mặt các trí thức, văn nghệ sỹ

Ban Bí thư Trung ương Đảng gặp mặt các trí thức, văn nghệ sỹ