Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII