“Đo sự hài lòng của dân để thay đổi tư duy của chính quyền”

“Đo sự hài lòng của dân để thay đổi tư duy của chính quyền”