Có thể cho 12 dự án yếu kém thuộc ngành Công thương phá sản

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.