Họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội