Tăng cường đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào

Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào