Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương