• Căn cốt để phòng và chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

  Căn cốt để phòng và chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

  (TG)- Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng nói chung, vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng; trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa rèn luyện đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân với phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường sức đề kháng, khả năng miễn dịch của mỗi người trước mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế là yêu cầu vừa cấp bách vừa thường xuyên của Đảng ta.

 • Nhận diện hoạt động lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế để chống phá Việt Nam

  Nhận diện hoạt động lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế để chống phá Việt Nam

  Những năm qua, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch sử dụng mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động; trong đó, triệt để lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

 • Luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của Quân đội ta nhất định bị phá sản

  Luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của Quân đội ta nhất định bị phá sản

  Nhằm làm cho Quân đội ta mất phương hướng chính trị, các thế lực thù địch đã và đang dùng mọi thủ đoạn vừa âm thầm, vừa trắng trợn, xuyên tạc, phủ định bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là sự trung thành tuyệt đối của Quân đội ta với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nâng cao cảnh giác, đập tan các luận điệu xuyên tạc của chúng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

 • “Quân đội chỉ bảo vệ Tổ quốc” - một sự tuyên truyền nguy hại

  “Quân đội chỉ bảo vệ Tổ quốc” - một sự tuyên truyền nguy hại

  Hiện nay, một số người cố tình tán dương cho luận điệu: Quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chứ không có chức năng bảo vệ Đảng, Nhà nước và thể chế chính trị tổ chức, nuôi dưỡng quân đội đó. Thậm chí, có quan điểm còn cho rằng, với tên gọi “Quân đội nhân dân”, nghĩa là Quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành, bảo vệ Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là những luận điệu không thể chấp nhận được.

 • Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn để không tự “đánh mất mình”

  Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn để không tự “đánh mất mình”

  Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cán bộ hưu trí-những người có kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua, lợi dụng dân chủ, một số đảng viên, cán bộ hưu trí đã có những phát ngôn đi ngược lại quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam.

 • Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới, hội nhập quốc tế

  Không thể xuyên tạc, bôi đen hình ảnh đất nước trong đổi mới, hội nhập quốc tế

  Lợi dụng internet, mạng xã hội và những mặt tiêu cực trong xã hội chưa được khắc phục, một số kẻ đã tán phát luận điệu, xuyên tạc bản chất của xã hội XHCN, bôi đen hình ảnh của đất nước Việt Nam.

 • Phòng, chống bệnh “kiêu ngạo cộng sản” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

  Phòng, chống bệnh “kiêu ngạo cộng sản” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

  Ngay từ những ngày đào tạo, bồi dưỡng các hạt giống cán bộ đầu tiên, Bác Hồ đã sớm nhận ra những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh “kiêu ngạo cộng sản”. Nhận diện và đấu tranh phòng, chống bệnh “kiêu ngạo cộng sản” cũng là vấn đề rất cần thiết hiện nay.

 • Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

  Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

  (TG) - So với thời của C.Mác hơn một thế kỷ trước, mặc dù điều kiện lịch sử, bối cảnh kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề căn bản mà ngày nay chúng ta phải đối mặt đã thay đổi, song điều đó hoàn toàn không làm lay chuyển sứ mệnh lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin.

 • Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ

  Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ

  Sau khi báo chí, công luận gần đây thông tin về việc xử lý những sai phạm của ông Chu Hảo theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự đồng tình.

 • Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội (Phần 2)

  Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội (Phần 2)

  Những ưu điểm và mặt trái của các phương tiện truyền thông xã hội luôn luôn tồn tại song hành, do đó công tác tuyên truyền phản bác các luận điệu ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch trên không gian mạng là cuộc đấu tranh thường xuyên, lâu dài, cần chủ động, có chiến lược bài bản, khoa học và phương pháp linh hoạt. 

 • Chấn chỉnh những sai phạm, lệch lạc trong hoạt động xuất bản

  Chấn chỉnh những sai phạm, lệch lạc trong hoạt động xuất bản

  Sách là sản phẩm văn hóa đặc biệt. Bất cứ một sai phạm nào, nhất là sai phạm về chính trị tư tưởng và lệch lạc về văn hóa, đạo đức sẽ “tiêm nhiễm” và để lại những “di chứng” tai hại trong đời sống tinh thần công chúng. Đây cũng là một biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không thể xem thường.

 • Việc làm cần thiết để giữ nghiêm kỷ luật Đảng

  Việc làm cần thiết để giữ nghiêm kỷ luật Đảng

  (TG) - Sau khi Kỳ họp thứ 30 Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo về những sai phạm của ông Chu Hảo và kiến nghị phải xử lý kỷ luật, đông đảo dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đã bày tỏ sự đồng tình. Tuy vậy, trên mạng xã hội và báo, đài nước ngoài lại xuất hiện những giọng điệu cố tình làm sai lệch sự việc để đả phá, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam…

 • Tiếp tục kiên định đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga

  Tiếp tục kiên định đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga

  (TG) - Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã trải qua hơn một thế kỷ nhưng tinh thần của Cách mạng Tháng Mười vẫn có sức lan tỏa trên phạm vi toàn thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta sẽ kiên định đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 • Thông tin về hai đối tượng xưng là “sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tuyên bố ra khỏi Đảng”

  Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm theo hình ảnh về hai đối tượng xưng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tuyên bố ra khỏi Đảng sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận về những sai phạm của ông Chu Hảo. Lợi dụng thông tin này, các thế lực thù địch đã bịa đặt, thổi phồng thành chuyện có nhiều sĩ quan quân đội từ bỏ Đảng, làm ảnh hưởng tới danh dự quân đội. 

 • Đừng ngộ nhận việc bảo đảm an ninh mạng với tôn trọng quyền con người

  Đừng ngộ nhận việc bảo đảm an ninh mạng với tôn trọng quyền con người

  Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội (MXH) thì các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng tăng cường lợi dụng môi trường kỹ thuật số để chống phá chế độ, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam, đồng thời làm tổn thương đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất