• Tự do tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể xuyên tạc

  Tự do tôn giáo ở Việt Nam: Sự thật không thể xuyên tạc

  Thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện những thông tin sai lệch, tiêu cực, những đánh giá phiến diện về tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Thực tế đó càng cần thiết phải lên tiếng bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải, tái khẳng định chính sách đúng đắn cũng như những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

 • Bản lĩnh chính trị góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

  Bản lĩnh chính trị góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

  (TG) - Một trong những yếu tố cơ bản, quyết định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân là luôn luôn kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị.

 • Những giá trị chung của nhân loại và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

  Những giá trị chung của nhân loại và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Trước thềm Đại hội XIII của Đảng có quan điểm cho rằng: "Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vẫn như cũ, vẫn bảo thủ, thiếu sự đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận những giá trị chung của nhân loại". Đây là một quan điểm hoàn toàn sai trái, cố tình xuyên tạc, phủ nhận những điểm mới, những nội dung mới được bổ sung vào đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận, thực tiễn những năm đổi mới vừa qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Bài viết xin làm rõ những luận cứ để phê phán quan điểm sai trái trên.

 • Càng đến gần Đại hội XIII của Đảng càng phải chủ động phòng và chống các thông tin sai trái, thù địch

  Càng đến gần Đại hội XIII của Đảng càng phải chủ động phòng và chống các thông tin sai trái, thù địch

  (TG)- Việc nhận diện đúng những luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực cơ hội, phản động để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân một mặt nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu, độc; mặt khác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào Đảng, vào sự phát triển phồn vinh của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng là hết sức quan trọng và cần thiết.

 • Đảng luôn lắng nghe dân để có “văn bia muôn đời sau”

  Đảng luôn lắng nghe dân để có “văn bia muôn đời sau”

  Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành thời gian qua là nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của người dân trong tham gia hoạch định đường lối, chủ trương lãnh đạo, quyết sách quan trọng của Đảng đối với đất nước và sự nghiệp cách mạng; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

 • Âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức

  Âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức

  (TG) - Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động càng ra sức, ráo riết chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đạo đức. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng trên lĩnh vực đạo đức, qua đó nêu ra một số giải pháp đột phá đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả là vấn đề có ý nghĩa quan trọng.

 • “Thuyết âm mưu” của những kẻ lật sử Cách mạng Tháng Mười

  “Thuyết âm mưu” của những kẻ lật sử Cách mạng Tháng Mười

  A.Yakovlev, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng Cộng sản Liên Xô, sau này hiện nguyên hình là kẻ chống chủ nghĩa xã hội, chống Chủ nghĩa Mác-Lênin từng tuyên bố: Cách mạng Tháng Mười là “sai lầm lịch sử”.

 • Cảnh giác với kiểu quy chụp, suy diễn nguy hiểm

  Cảnh giác với kiểu quy chụp, suy diễn nguy hiểm

  Trong khi Đảng, Nhà nước, Quân đội ta và người dân, các tổ chức, địa phương trong cả nước đang hướng về miền Trung bằng những việc làm thiết thực với quyết tâm không để đồng bào phải chịu cảnh đói rét, đặc biệt là tập trung cứu hộ, cứu nạn, nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở đất, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, thì có những đối tượng thông qua mạng xã hội lại lợi dụng việc làm từ thiện của một số người nổi tiếng để trách chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội.

 • Vững vàng vượt qua đại dịch, thiên tai, Việt Nam khẳng định mô hình “quản trị quốc gia tốt”

  Vững vàng vượt qua đại dịch, thiên tai, Việt Nam khẳng định mô hình “quản trị quốc gia tốt”

  “Chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch Covid-19”, luận điểm đó trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng được đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế thừa nhận, đánh giá cao.

 • Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay

  Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay

  (TG) - Trong giai đoạn hiện nay, âm mưu, thủ đoạn và sự chống phá của các thế lực thù địch không hề thay đổi, trái lại ngày càng tinh vi hơn. Chúng đã triệt để lợi dụng những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ, khai thác không gian mạng xã hội để gia tăng sức ảnh hưởng và tiếp tục không ngừng chống phá Đảng và Nhà nước ta.

 • Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Đảng ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động, tích cực phối hợp các bộ, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

 • Cảnh giác với những "bàn tay đen" lợi dụng "tự do tôn giáo"

  Cảnh giác với những "bàn tay đen" lợi dụng "tự do tôn giáo"

  Trong vô vàn những âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta dưới vỏ bọc "tự do tôn giáo", không thể không nhắc tới chiêu bài muốn biến các giáo xứ thành những thiết chế chính trị riêng, hoạt động ngoài vòng pháp luật, từ đó kích động nhân dân và giáo dân tiến hành các hoạt động gây rối, chống đối, vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

 • Âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức

  Âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức

  (TG) - Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động càng ra sức, ráo riết chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đạo đức. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng trên lĩnh vực đạo đức, qua đó nêu ra một số giải pháp đột phá đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả là vấn đề có ý nghĩa quan trọng.

 • Không để những kẻ "nhìn qua lỗ đồng xu" xúc phạm sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ quân đội!

  Không để những kẻ "nhìn qua lỗ đồng xu" xúc phạm sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ quân đội!

  Những ngày qua, đồng bào cả nước hướng về mảnh đất khúc ruột miền Trung, nơi đã có hàng chục quân nhân ngã xuống khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai-một nhiệm vụ chiến đấu thời bình của quân đội.

 • Nhận thức đúng bản chất của cái gọi là “cách mạng sắc màu”

  Nhận thức đúng bản chất của cái gọi là “cách mạng sắc màu”

  (TG) - Các cuộc biểu tình, bạo động vũ trang, bạo loạn lật đổ hay đảo chính ở một số quốc gia thuộc Liên Xô trước đây cũng như Đông Âu cuối thế kỷ XX và ở Trung Đông, Bắc Phi những năm đầu thế kỷ XXI được truyền thông phương Tây khoác cho cái tên mĩ miều và đầy tính mị dân là “cách mạng sắc màu”. Nhưng thực chất những cuộc chính biến đó là phản cách mạng. Nhận thức đúng vấn đề là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách trước mắt và vừa có tính chiến lược lâu dài.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất