Đổi mới phương thức dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng
Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Nhận thức sâu sắc “Mục đích của chính đảng là nâng cao tư tưởng và trình độ chính trị của đảng viên và cán bộ, làm cho đảng viên và cán bộ theo đúng quan điểm và lập trường vô sản” (Hồ Chí Minh), thời gian qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

NGHIÊM TÚC TRONG HỌC TẬP CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT

Hầu hết các cấp uỷ đảng trong huyện đã chủ động triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từ học tập trực tuyến, trực tiếp trên sóng truyền hình, đĩa CD, DVD, tài liệu hỏi - đáp, cung cấp tập san, báo chí đến hình thức học tập trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt tổ nhân dân, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể,… 

Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết hàng năm đề ra (trên 99%). Số cuộc triển khai, số lượt đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được tuyên truyền luôn ở mức cao. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng bộ huyện Nhơn Trạch luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp.

Công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức. Huyện đã từng bước thực hiện phổ cập hóa trình độ lý luận chính trị phù hợp cho cán bộ, đảng viên thông qua các hình thức học tập trung, đào tạo từ xa.

Cùng với những đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện luôn chú trọng tới nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, trong đó đặc biệt quan tâm tới đổi mới phương thức giảng dạy, học tập và sinh hoạt chính trị như tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn... 

Từ năm 2015 đến nay, huyện Nhơn Trạch đã tổ chức được trên 700 lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng với 98.000 lượt học viên; cử 278 đồng chí tham gia học các lớp chính trị, chuyên môn từ trung cấp đến cao cấp, cử nhân và thạc sĩ. Đến nay, toàn huyện có 100% cán bộ lãnh đạo cấp huyện, 64,1% (170/265 đồng chí) cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN VÀO KẾT QUẢ KINH TẾ-XÃ HỘI

Cùng với sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở huyện Nhơn Trạch thời gian qua đã góp phần vào những kết quả kinh tế-xã hội trên địa bàn. Tổng thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Năm 2015, Nhơn Trạch được công nhận là huyện nông thôn mới. Hiện nay các xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công được chú trọng thực hiện tốt. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 2,05%/năm 2015 xuống còn 0,34%/năm 2018. 

Đến nay, 100% hộ được sử dụng điện, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và 70,36% hộ dân có nước sạch sử dụng đạt chuẩn quốc gia…Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, góp phần tích cực cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất. Tỷ lệ chi bộ ấp có cấp uỷ đạt 98,1%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Trong các năm 2016,2017,2018, Đảng bộ huyện được Tỉnh uỷ tặng cờ thi đua xuất sắc .

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ huyện trong thời gian qua còn một số hạn chế. Một số cấp ủy chưa chủ động trong tổ chức cập nhật kiến thức, học tập chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chưa tự giác, thiếu nghiêm túc trong tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Vẫn còn cán bộ, đảng viên (kể cả cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo) tham gia học tập "đối phó" - không ghi chép.

Trình độ lý luận chính trị, năng lực thực tiễn của báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đồng đều, có mặt hạn chế. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên trong quá trình học tập chính trị còn có những bất cập...

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thời gian tới, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ", Đảng bộ huyện Nhơn Trạch xác định một số giải pháp trọng tâm đối với ba nhóm đối tượng sau: 

Thứ nhất, đối với các cấp uỷ, các ngành. Chủ động hơn nữa, nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Việc tổ chức học tập chính trị, tuyên truyền chính trị phải chọn lọc những nội dung cơ bản, cốt lỗi, những vấn đề mới; nội dung, thời lượng phải phù hợp với từng đối tượng. Kế hoạch thực hiện hoặc Chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của từng địa phương phải thật cụ thể, ngắn gọn, đúng trọng tâm và có tính khả thi.

Thường xuyên tổ chức cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; tăng cường học tập và nâng cao nhận thức đúng đắn của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin về vấn đề thời đại, về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý…  Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cấp uỷ, báo cáo viên, tuyên truyền viên để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phê bình, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ". Cấp uỷ đánh giá việc học tập chính trị, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí xét phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.

Thứ hai, đối với cá nhân cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò nêu gương, vai trò người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tư tưởng, việc học tập chính trị, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định việc học tập chính trị, nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Đảng và theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng.

Thứ ba, đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ý thức, tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lý luận chính trị, rèn luyện kỹ năng chuyên môn (nói, viết,…), năng lực thực tiễn để thực hiện tốt công tác tư tưởng, truyền đạt hiệu quả, dễ hiểu chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng các trang thiết thị kỹ thuật, công nghệ trong tác nghiệp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện nghiêm túc, có kết quả việc nghiên cứu, triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Căn cứ vào tình hình thực tế để  vận dụng sáng tạo, đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên./.

Dương Văn Em
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nhơn Trạch - Đồng Nai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất