Đồng Nai vừa chuẩn bị đại hội, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị

Kế hoạch 290 của Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ: Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng cấp trên và nghị quyết đại hội cấp mình đề ra.

Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng phải được thực hiện theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu. Bảo đảm hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận thật kỹ, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng bộ cấp trên. Chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Trước khi tiến hành đại hội Đảng ở mỗi cấp, các địa phương chọn một số Đảng bộ cơ sở để tiến hành đại hội điểm vào đầu quý I-2020 và tiến hành đại hội điểm cấp huyện và tương đương vào đầu quý II-2020.

Mỗi cấp khi tổ chức đại hội đều thực hiện 4 nội dung: tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.

Ở nhiệm kỳ lần này, cấp ủy huyện và tương đương sẽ lựa chọn 10% Đảng bộ cơ sở để chỉ đạo thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Những nơi được chọn để thực hiện chủ trương này phải có sự đoàn kết, thống nhất cao; trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với cấp huyện và tương đương, tỉnh sẽ chọn Đảng bộ huyện Xuân Lộc và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh để tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm; đồng thời chọn hai Đảng bộ huyện Tân Phú và Định Quán để thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

PV

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất