Cần phải làm thay đổi nhận thức về tiền lương
Đồng chí Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Cn xác đnh rõ tin lương ti thiu da trên cơ scó căn ckhoa hc

PV: Va qua, Hi đng Tin lương Quc gia đã cht phương án đxut tăng lương ti thiu vùng bình quân năm 2019 là 5,3%. Đng chí đánh giá như thế nào vmc tăng này?

Đng chí Bùi SLi:

Sau 3 phiên đàm phán, Hi đng tin lương Quc gia đã cht phương án đxut tăng lương ti thiu vùng năm 2019 là 5,3%. Theo tôi, đây là con sđã có schia sca ngưi sdng lao đng và ngưi lao đng.

Năm 2017, Hi đng đã "cht" mc đxut tăng lương ti thiu vùng năm 2018 là 6,5%. Theo đánh giá ca các cơ quan, nếu tăng như mc ca năm 2018, mc tin lương ti thiu mi “bù đp” đưc 92% mc sng ti thiu.

Năm 2018, mc đxut tăng lương ti thiu vùng năm 2019 tăng 5,3% thì đến năm 2020, chúng ta tiếp tc phi tăng mc lương ti thiu đthc hin đưc cam kết “tin lương ti thiu phi đm bo đưc mc sng ti thiu” theo tinh thn Nghquyết 27-NQ/TW vci cách chính sách tin lương.

Vi con s5,3%, chúng ta đã bù đưc mc trưt giá. Ngưi sdng lao đng không bbc bách vmt tăng giá thành. Đi vi ngưi lao đng, mong mun ca Tng liên đoàn lao đng Vit Nam là 8%, nhưng vi mc 5,3%, cơ bn đã gii quyết đưc mc sng cho ngưi lao đng, đng ti năm 2020, mc tin lương ti thiểu phi đm bo đưc mc sng ti thiu.

PV: Vy theo đng chí, đâu là yếu tquan trng, quyết đnh trong vic ci cách chính sách tin lương có hiu qu?

Đng chí Bùi SLi:

Trong Nghquyết s27-NQ/TW vci cách chính sách tin lương, Đng ta đã xác đnh chính sách tin lương là mt bphn đc bit quan trng, quan hcht chvi các chính sách khác trong hthng chính sách kinh tế - xã hi, liên quan trc tiếp đến các cân đi kinh tế vĩ mô, thtrưng lao đng và đi sng ngưi hưng lương, góp phn xây dng hthng chính trtinh gn, trong sch, hot đng hiu lc, hiu qu, phòng, chng tham nhũng.

Xác đnh như vy có nghĩa là tin lương có quan hđa chiu vi nhiu ni dung quan trng ca đi sng kinh tế, chính tr, xã hi. Ci cách chính sách tin lương phi tính đến nhiu mt, phi bo đm tính tng th, hthng, đng b, kế tha và phát huy nhng ưu đim, khc phc hiu qunhng hn chế, bt cp ca chính sách tin lương hin hành; tuân thnguyên tc phân phi theo lao đng và quy lut khách quan ca kinh tế thtrưng, ly tăng năng sut lao đng là cơ sđtăng lương; đáp ng yêu cu hi nhp quc tế; có ltrình phù hp vi điu kin phát trin kinh tế-xã hi và ngun lc ca đt nưc và ni dung ci cách chính sách tin lương cn đng b, theo đúng các quy lut ca kinh tế xã hi, nht là trong bi cnh chúng ta chuyn mnh msang kinh tế thtrưng và hi nhp quc tế sâu rng.

Đci cách chính sách tin lương có hiu qu, tc hết, cn phi hiu rng, tin lương ti thiu là mc tin lương thp nht, trcông cho lao đng giản đơn, làm việc trong điu kin bình thưng. Tin lương ti thiu không phi là tin lương đưc xác đnh trên tăng năng sut lao đng.

Tăng năng sut lao đng là tăng sng sn phm trong mt đơn vthi gian, hoc là gim thi gian trên mt đơn vsn phm hay mt khi lưng công vic đưc giao. Tăng cưng đlao đng hoc tăng thi gian lao đng không phi là tăng năng sut lao đng. Đây là điu chúng ta hin đang nhm ln trong khu vc có quan hlao đng, đó là tăng gilàm, kéo dài thi gian lao đng và tăng cưng đlao đng. Đó là mt trong nhng yếu tlàm hi đến ngưi lao đng.

Tăng cưng đlao đng và kéo dài thi gian lao đng là to áp lc, nh hưng đến sc khe ca ngưi lao đng, có thdn ti tai nn lao đng.

Hi đng tin lương Quc gia đã cht phương án đxut tăng lương ti thiu vùng năm 2019 là 5,3%. Theo đó, mc tăng tương ng ca lương ti thiu vùng vùng 1 là 200.000 đng (lên 4,18 triu đng/tháng); vùng 2 là 180.000 đng; vùng 3 và 4 đu là 160.000 đng.
 

Như vy, đci thin đi sng ca ngưi lao đng, cn tp trung tăng năng sut lao đng bng các gii pháp:

Thnht, doanh nghip tiếp tc đu tư tăng công ngh, ci tiến công ngh, đu tư thiết b, ci thin điu kin làm vic ca ngưi lao đng.

Thhai, ngưi lao đng phi cgng tchc sn xut đtăng năng sut lao đng, va đưc tin lương thu nhp tăng lên do năng sut lao đng tăng lên.

Đây cũng chính là mi quan hto ra stăng trưng và phát trin ca nn kinh tế.

Vn đđt ra là Chính phphi chra đưc mc tin lương ti thiu tương ng vi nhóm/rhàng hóa bo đm nhu cu cho ngưi lao đng trên cơ sxác đnh bng các yếu tlương thc, phi lương thc và các điu kin khác.

Vy làm thế nào đxác đnh đưc mc sng ti thiu trong điu kin hin nay bng các căn cvà cơ skhoa hc? Hin nay, chưa có mt cơ quan nào ca Nhà nưc đưc giao nhim vnày. Hin ti, đcp ti tin lương ti thiu và mc sng ti thiu, chúng ta mi chcăn cvào mt skho sát, đánh giá ca công đoàn và các cơ quan nghiên cu.

Theo tôi, cn la chn mt cơ quan làm nhim vxác đnh rõ tin lương ti thiu đáp ng nhu cu sng ti thiu bng bao nhiêu da trên cơ scó căn ckhoa hc.

 


Rà soát s
a đi, điu chnh, bsung đđáp ng yêu cu ci cách chính sách tin lương

PV: ĐNghquyết s27-NQ/TW khóa XII vci cách chính sách tin lương đưc trin khai mt cách hiu qu, thiết thc, theo đng chí, cn quan tâm đến nhng nhim vtrng tâm như thế nào?

Đng chí Bùi SLi: Theo tôi, đNghquyết 27-NQ/TW sm đi vào cuc sng, trưc tiên, cn phi làm thay đi nhn thc vbn cht ca tin lương hin nay. Hin nay, chúng ta hiu chưa đúng vbn cht ca tin lương.

Thnht, tin lương chính là giá cca sc lao đng và được biểu hiện thông qua giá trị sức lao động và đưc thhin trên thtrưng, theo cung cu lao đng.

Tin lương phi trtheo đúng sng và cht lưng lao đng.

Hin nay, chúng ta đang trlương theo mt cách hình thc, trlương không ngang nhau cho các lao đng như nhau, to ra sbt bình đng trong xã hi. Bên cnh đó, có rt nhiu thang lương, bng lương, vtrí vic làm nhưng chúng ta không khng đnh đưc rng, mt công vic đưc thc hin trong mt thi gian thì đáp ng công vic như thế nào.

Thhai, tin lương phi xut phát tđim gc, đó là mc tin lương ti thiu. khu vc công, tin lương ti thiu đưc gi là tin lương cơ s, đxác đnh, mt ngành nghbình thưng, vi mt lao đng bình thưng phi đáp ng nhu cu sng. Còn lao đng có đào to, lao đng qua hc ngh, có kthut, phi đưc trtheo mc cao hơn. Đã là ngưi lao đng, dù làm công nhân hay làm khoa hc, kthut thì phi có mt sàn ti thiu.

Phi xác đnh đưc mc sng ti thiu. Mc sng ti thiu và tin lương cơ sphi đưc xác đnh trên nhng căn ccó cơ skhoa hc. Như tôi đã nói trên, phi giao nhim vxác đnh nhng căn ccó cơ skhoa hc cho mt cơ quan Nhà nưc.

Thba, mun ci cách chính sách tin lương kckhu vc công và khu vc tư, phi gim ti đa lc lưng lao đng hin nay đang dư tha. Trong khu vc nhà nưc, vn còn tình trng công chc “sáng cp ô đi, ti cp ô v”. Trong khu vc doanh nghip, cn quan tâm, nâng cao cht lưng qun trnhân s.

Th, cn phi có ngun lc c2 khu vc công và tư đci cách tin lương.

khu vc công, phi to đưc ngân sách đchi trtin lương đúng theo vtrí vic làm, trlương “đúng ngưi, đúng vic” theo tinh thn Nghquyết s18-NQ/TW khóa XII “Mt svn đvtiếp tc đi mi, sp xếp tchc bmáy ca hthng chính trtinh gn, hot đng hiu lc, hiu qu”.

Đây là vic chúng ta phi làm, mc dù còn có nhiu vưng mc. Nếu không ci cách, sp xếp tinh gn bmáy, tinh gin biên chế, skhông thci cách chính sách tin lương. Chính vic tinh gin biên chế là ngun lc cơ bn đci cách tin lương. Sau đó, mi tính đến các ngun lc khác.

Trong doanh nghip, mun ci cách tin lương, cn phi gim giá thành sn phm, tăng khi lưng sn phm, to giá trsn phm hàng hóa ln, ging như chúng ta đang thc hin cuc cách mng công nghip 4.0. Điu này chính là to ra chui giá trhàng hóa và sn phm sn xut ra trthành hàng hóa, hàng hóa sn xut ra phi xut khu đưc, và tăng thêm giá trca yếu ttin lương.

Gim thi gian lao đng, gim giá thành sn phm, sng sn phm tăng lên thì tin lương stăng lên.


 
PV: Thế v phía Quc hi, thưa đng chí?

Đng chí Bùi SLi:  Hin nay, Đảng đoàn Quc hi đã ban hành 2 Kế hoạch triển khai thc hin Nghquyết s27-NQ/TW vci cách chính sách tin lương và Nghquyết 28-NQ/TW vci cách bo him chính sách xã hi.

Trong đó, Đảng đoàn  Quc hi đã đt ra các nhim vgii pháp là phi rà soát hthng pháp lut đsa đi và điu chnh bsung, xây dng lut mi đđáp ng yêu cu ca ci cách chính sách tin lương. Ví d, cn phi sa mt slut như Lut Công chc, viên chc; blut Lao đng…

Cth, trong Điu 91 ca blut Lao đng, có ghi là “mc sng ti thiu phi đáp ng nhu cu sng ti thiu ca ngưi lao đng”. Cn phi sa li thành “tin lương ti thiu phi đm bo mc sng ti thiu” chkhông phi “nhu cu ti thiu” vì “nhu cu sng ti thiu” là mt khái nim khó xác đnh.

Bên cnh đó, cn phi sa đi các lut có liên quan và nhng lut nào phi sa đi s đưc rà soát đtrình ra Quc hi, ghi vào chương trình xây dng Lut, Pháp lnh. Làm thế nào đđến thi đim năm 2021, tt ccác lut có liên quan đến ci cách chính sách tin lương phi đưc sa đi thì chúng ta mi vn hành đưc.

Song hành cùng vi đó, Quc hi phi giám sát vic sp xếp, tchc bmáy, tinh gin biên chế; giám sát vic thc hin cơ chế tin lương trong doanh nghip; gim thtc hành chính, to điu kin cho doanh nghip phát trin.

Có thkhng đnh, đu tư cho tin lương là đu tư cho sphát trin vì con ngưi. Vic quyết tâm thc hin thành công Nghquyết 27-NQ/TW va thhin quá trình nhn thc, va là thc tin to cơ hi cho đt nưc phát trin.

PV: Trân trng cm ơn đng chí!

Thu Hng (thc hin)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất