Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
(Ảnh minh họa)

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ ĐẠO ĐỨC

Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh chỉ đạo đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung, hình thức; trong đó, bước đầu đã đổi mới về phương thức học tập nghị quyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Thành phố. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản được lãnh đạo Thành phố và các ban, ngành chức năng quan tâm, nhất là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đi liền với việc tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận được chú trọng, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và qua đó, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt quan tâm công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng và nghiên cứu dư luận xã hội, Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, đối thoại, khảo sát, giám sát, tăng cường đi cơ sở; đồng thời chỉ đạo sát sao việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Quy định 1374, từng bước chỉ đạo giải quyết các thông tin phản ánh từ 4 nguồn thông tin phản ánh, giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Qua đó, chỉ đạo xử lý những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với phát huy dân chủ trong nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo của cấp ủy, quan tâm đi thực tế cơ sở, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cùng các Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được chỉ đạo sát sao và thực hiện hiệu quả. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên được triển khai tương đối đồng bộ ở các cấp.

Đáng chú ý là đã chú trọng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết kịp thời các khó khăn, kiến nghị của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị Thành phố. Việc xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự rà soát nhận thức, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác…

Trong lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các cấp đã lắng nghe ý kiến, hiến kế của nhân dân, đại biểu các giới, các ngành.

 ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GẮN VỚI TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện khá toàn diện; nhất là việc ban hành và thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Quy trình giải quyết thông tin phản ánh của Nhân dân và các tổ chức đại diện nhân dân liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Đồng thời, công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Việc phát huy vai trò người đứng đầu trong việc triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã làm cho công tác phòng và đấu tranh chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực. Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thông qua công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thu hồi tài sản cho Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố. Đồng thời, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đã làm cho hiệu quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong các ngành, lĩnh vực quan trọng (quản lý, điều hành ngân sách; mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện chỉ đạo, điều hành, thông tin báo cáo qua mạng) được nâng lên.

Cùng với đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng đạt kết quả tương đối toàn diện, có nhiều nét đổi mới và chất lượng, hiệu quả hơn của nhiệm kỳ vừa qua chính là Thành ủy và cấp ủy các cấp trên địa bàn Thành phố đã chủ động quán triệt, triển khai nhiều văn bản mới, quan trọng của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Việc phối hợp trong thực hiện kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xem xét, xử lý đồng bộ về Đảng và chính quyền đối với các trường hợp sai phạm sau kết luận kiểm tra, giám sát, kết luận thanh tra được đẩy mạnh. Việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của toàn Đảng bộ Thành phố; công khai kết quả các Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhất là các vụ việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đã có tác dụng tích cực trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các cấp ủy quan tâm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện, giới thiệu các nhân tố tích cực, mô hình tốt, cách làm hiệu quả để nhân rộng… đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thể hiện sự sâu sát, chưa kịp thời trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện việc thực hiện học và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện. Công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn hình thức, chất lượng và hiệu quả chưa tương xứng với yêu cầu đề ra. Vẫn còn hiện tượng chưa phát hiện và xử lý triệt để các hạn chế, thiếu sót, vi phạm của những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc phát hiện tham nhũng còn ít so với thực tế; việc xử lý còn kéo dài, thu hồi tài sản tuy có tiến bộ nhưng tỷ lệ còn thấp; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của cấp ủy chưa hiệu quả; việc tự phát hiện tham nhũng trong đơn vị còn ít. Tình trạng lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản, nhà đất công; quản lý đầu tư xây dựng vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, thiếu trọng tâm, trọng điểm, còn dàn trải. Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy chưa đi vào nền nếp; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra qua kiểm tra, thanh tra, giám sát của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Việc thi hành kỷ luật đảng, chính quyền ở một số nơi còn hiện tượng nể nang, né tránh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý có lúc còn chậm.

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, một số bài học kinh nghiệm được rút ra là:

Một là, Đảng bộ Thành phố đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đồng thời triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài gắn liền với thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi liền cùng đó là phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố trong suốt thời gian qua. Thông qua đó, đo lường sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động tự giác của cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, về chủ động phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội…

Hai là, trong lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện đã chú trọng công tác tư tưởng đi trước một bước để không chỉ chủ động và kịp thời tăng cường công tác chính trị - tư tưởng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chú trọng nhận diện, xác định mức độ của những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 mà còn yêu cầu từng cán bộ, đảng viên đăng ký bản kế hoạch cá nhân cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái. Việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đã không chỉ giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đề ra một số giải pháp ngăn ngừa, phòng chống hiệu quả mà còn thiết thực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng “gốc rễ” của Đảng từ cơ sở.

Ba là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng: Tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kiểm tra và giám sát, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân… ; phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong mọi mặt công tác, trong tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với kịp thời giải quyết những bức xúc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, cầu thị và nghiêm túc nhận trách nhiệm trước dân; đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện, dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên;  khắc phục hạn chế, khuyết điểm và đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và Điều lệ Đảng… làm cho từng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

 Bốn là, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông gắn với đẩy mạnh thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội... Cùng với đó, việc phát huy vai trò giám sát, góp ý kiến của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên về rèn luyện đạo đức, lối sống; việc phát huy vai trò tự giác rèn luyện của mỗi người theo đăng ký cam kết thi đua cũng là một kênh thông tin quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm… đã góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

TS. Trần Thị Bình
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất