Chuyển biến từ Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 ở Kiên Giang
Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016-2018
Đảng bộ tỉnh Kiên Giang hiện có có 20 đảng bộ trực thuộc (15 đảng bộ huyện, thị, thành phố; 2 đảng bộ khối; 3 đảng bộ lực lượng vũ trang), gồm 872 tổ chức cơ sở đảng và 2.841 chi, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 55.223 đảng viên, chiếm 3,06% so với dân số tỉnh. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang, Đặng Tuyết Em cho biết, sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 6/2/2017 để lãnh đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, đối chiếu với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, bước đầu đã nhận diện 10 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn đảng bộ tỉnh. 

Từ nhận diện những biểu hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; liên hệ chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đề ra biện pháp khắc phục và có cam kết không vi phạm trong thời gian tới. 

Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện khá tốt Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/2/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực nghiêm túc việc khắc phục tình trạng ăn uống, tiệc tùng, liên hoan, gặp mặt không lành mạnh, với động cơ không trong sáng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc với 16 đảng bộ trực thuộc để nắm tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Một số địa phương, đơn vị đã xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị mình. 

Cụ thể như việc kê khống để nhận tiền bồi thường diện tích lúa bị thiệt hại ở huyện An Minh, Vĩnh Thuận; chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên huyện U Minh Thượng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xây dựng nông thôn mới; giải quyết tranh chấp, bao chiếm đất đai, khiếu kiện đông người, vượt cấp ở huyện Giang Thành và Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường; xử lý những vấn đề nhạy cảm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức Trạm kiểm soát Hải quan thuộc Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh… 

Theo bà Đặng Tuyết Em, qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc, đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ thị, nghị quyết; tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt các văn bản cụ thể hóa của cấp trên về lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 khá chặt chẽ, nghiêm túc, cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện ở cấp mình bảo đảm thời gian quy định; tổ chức học tập bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng loại đối tượng; tinh thần, thái độ học tập của đa số cán bộ, đảng viên khá nghiêm túc, có trách nhiệm; nhiều cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, gương mẫu thực hiện, sâu sát, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Cùng với đó, việc chỉ đạo thực hiện công tác tự phê bình và phê bình gắn với nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” cơ bản chặt chẽ; nhiều tập thể và cá nhân đã tự giác nhận diện các biểu hiện, xây dựng được kế hoạch khắc phục và cam kết không vi phạm. 

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm, chất lượng có mặt chưa cao. Ngoài ra, công tác theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên tham gia học tập từng lúc, từng nơi thiếu chặt chẽ; một số ít cán bộ, đảng viên còn chưa tích cực tham gia đầy đủ các buổi học; phương pháp truyền đạt của một số báo cáo viên còn đơn điệu, chưa đi vào chiều sâu, ít liên hệ thực tiễn; tài liệu học tập còn thiếu, cơ sở vật chất có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. 

Bà Đặng Tuyết Em cho biết, để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo Kết luận 31-TB/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, chỉ đạo kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII và Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 6/2/2017 của Tỉnh ủy; trọng tâm là khắc phục, sửa chữa triệt để những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân đã được chỉ ra qua tự phê bình và những khuyết điểm, hạn chế mới phát sinh. Cùng với đó, gắn nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII. 

Song song, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm của Trung ương; chủ đề năm 2017-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và triển khai một cách sâu rộng, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng. Đồng thời, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình./. 

Lê Sen/TTXVN 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất