Đi trước mở đường, góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống
Các bài viết trên tạp chí Tuyên giáo cần cân đối tính hàn lâm, lý luận với các vấn đề thực tiễn.

Từ tháng 1/2018, ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo in đã mang dáng dấp của một tạp chí mang đậm dấu ấn chính trị nhưng đầy sự năng động, trẻ trung. Hình ảnh minh họa, các thiết kế đồ họa thông tin, các hộp dữ liệu, thông tin, các câu trích trong bài… được sử dụng phù hợp, mang lại hiệu quả thông tin cho bạn đọc. Thay vì những trang tạp chí dày đặc chữ, đã có những mảng, miếng, những “góc nghỉ” để bạn đọc có thể tiếp nhận những thông tin một cách nhanh chóng, chắt lọc và khả năng ghi nhớ cao.

Từ trung tuần tháng 4/2018, ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo điện tử đã thay đổi giao diện mới, bắt mắt và hấp dẫn độc giả. Từ 15 chuyên mục, Tạp chí điện tử đã giảm xuống còn 11 chuyên mục cô đọng, súc tích, bám sát vào đổi mới nội dung và phương thức công tác của Ban, của ngành Tuyên giáo.

Hiện nay, nhiều lĩnh vực của công tác tuyên giáo đang là vấn đề nóng bỏng của xã hội, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tự đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Đảng, trong đó có Tạp chí Tuyên giáo, cũng cần đổi mới mạnh mẽ trong bối cảnh bùng nổ thông tin và thông tin đa dạng, nhiều chiều như hiện nay. 

Một trong những nội dung luôn được Tạp chí Tuyên giáo quan tâm, chú trọng, đầu tư công sức là tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết Đảng, góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Các tin, bài trên Tạp chí in và Tạp chí điện tử đã phản ánh thực tiễn ở cơ sở, phản ánh mô hình hay, cách làm hiệu quả, những bài học kinh nghiệm thực tiễn từ công tác tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…, nghiên cứu dư luận xã hội, những vấn đề xã hội,… 

Có thể khẳng định, các ấn phẩm của Tạp chí Tuyên giáo đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc gắn lý luận với thực tiễn, góp phần khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đưa nghị quyết, chỉ thị Đảng vào cuộc sống; mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội; tích cực phản ánh những thành tựu đổi mới của đất nước, thông tin hai chiều về việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh, bảo vệ Tổ quốc; phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị…

Bài viết phản ánh hơi thở thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Bài viết phản ánh hơi thở thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.


Bên cạnh những ưu điểm trên, các tin, bài của Tạp chí Tuyên giáo về tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: 

Thứ nhất, nội dung các tin, bài của Tạp chí Tuyên giáo có lúc còn mang nặng tính lý luận, tính hàn lâm. Sự gắn bó, liên hệ chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn chưa được thực hiện thường xuyên.

Thứ hai, chưa chủ động dự báo, đi trước, đón đầu trước những sự kiện quan trọng của đất nước, trước các khuynh hướng tư tưởng trong xã hội nhằm định hướng dư luận xã hội.

Thứ ba, hiện nay Tạp chí đã có chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cả ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử, nhưng cần có nhiều bài viết hơn nữa, có góc nhìn đa chiều để góp phần thực hiện hiệu quả phê phán, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Thứ tư, số lượng phát hành Tạp chí in như hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Tạp chí. 

Để nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo, cần lưu ý:

Một là, Tạp chí cần chủ động nghiên cứu chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung tin, bài viết đảm bảo tính dự báo, tính định hướng “đi trước, đón đầu”, tính thời sự, kịp thời.

Phải bám sát tình hình trong nước và quốc tế, cũng như chủ động dự báo tình  hình trong nước và quốc tế, nắm sát và dự báo được những sự kiện quan trọng, những vấn đề quan trọng, hội nghị quan trọng, quyết định quan trọng và những vấn đề dư luận sẽ quan tâm để định hướng, tuyên truyền, theo hướng vừa chủ động kịp thời, vừa nhanh, vừa chính xác. Bám sát các chương trình đề tài khoa học của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nắm bắt các thông tin, cập nhật các kết quả nghiên cứu mới về lý luận. 

Thư ký tòa soạn hoặc các bộ phận chuyên môn được phân công theo dõi tiến độ thông qua các bộ phận chuyên trách ở các cơ quan quản lý chương trình, đề án, đề tài. Từ đó, nắm bắt các kết quả nghiên cứu mới, thông tin kịp thời. Những nghiên cứu tổng kết, các phát hiện của các nhà nghiên cứu là cơ sở rất quan trọng đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Do vậy, nắm bắt kịp thời vấn đề và kết quả nghiên cứu để công bố sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin, chất lượng chuyên mục, góp phần quan trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Tuyên giáo trong việc tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hai là, tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa Tạp chí Tuyên giáo và các vụ, đơn vị trong ban; góp phần thông tin kịp thời, chính xác, có định hướng các hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương, của các vụ, đơn vị trên các ấn phẩm Tạp chí Tuyên giáo.

Ba là, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Tuyên giáo.

Lực lượng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí phải nỗ lực không ngừng, rèn luyện để nâng cao trình độ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp người làm báo, vừa là những cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén; không phải chỉ là người viết đúng quan điểm, đường lối của Đảng, mà phải viết hay, viết có sức thuyết phục để những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của ngành đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển. Muốn vậy, bên cạnh việc không ngừng học hỏi chuyên môn nghiệp vụ, cần phải đắm mình vào thực tiễn công tác tuyên giáo cũng như các lĩnh vực của đời sống xã hội để viết, để phản biện, để đề xuất ý tưởng, giải pháp. 

Bốn là, xây dựng đội ngũ cộng tác viên chiến lược ở cấp Trung ương và địa phương.

Ban Biên tập Tạp chí Tuyên giáo cần chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên chiến lược ở Trung ương và các địa phương hiệu quả và có cơ chế cụ thể. Đội ngũ cộng tác viên này là những chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các cây bút viết chính luận am hiểu ở từng lĩnh vực. 

Trong khi chờ đợi cơ chế để xây dựng đội ngũ cộng tác viên chiến lược từ cấp trên, Tạp chí Tuyên giáo có thể từ nguồn lực của mình tổ chức, xây dựng một số quy định như: thẻ cộng tác viên, gặp mặt định kỳ, tập huấn trao đổi kinh nghiệm.... 

Phan Xuân Thủy

Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất