Lâm Đồng: cơ bản tổ chức xong việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Với tinh thần, Nghị quyết của Đảng phải thấm sâu trong cán bộ, đảng viên và có sức lan tỏa trong nhân dân, vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 12/12/2017 về tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trên cơ sở đó, 12/12 huyện, thành ủy, 7/7 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu (khóa XII) kết hợp với học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, Quy định 102-QĐ/TW “Về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”. Hiện các địa phương, đơn vị đang tiến hành xây dựng kế hoạch (chương trình hành động) thực hiện Nghị quyết. 

 Hội nghị trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), chuyên đề năm 2018 và Quy định 102-QĐ/TW cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh vào ngày 08/2/2018 với 2.518 đại biểu tham dự tại 15 điểm cầu. Các huyện, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 kết hợp với học tập chuyên đề năm 2018 và Quy định 102-QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên cơ sở. Tính đến ngày 09/4/2018, toàn tỉnh đã tổ chức được 317 lớp cho 47.896 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, giáo viên, chức sắc tôn giáo…tham dự. Trong đó, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%.

Qua thực tế, có thể thấy việc truyền đạt Nghị quyết trung ương 6 (khóa XII) tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng được chuẩn bị khá chu đáo; thời gian học tập được đảm bảo theo quy định… Việc lực chọn, bố trí báo cáo viên phù hợp, chuẩn bị đề cương bài giảng chu đáo, linh hoạt nên chất lượng báo cáo, truyền đạt Nghị quyết đạt kết quả tốt, đảm bảo yêu cầu đề ra. Vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư, của cấp ủy trong quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết được thể hiện khá rõ và đồng bộ. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những công việc phải làm của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong Đảng nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và chuyên đề năm 2018, Quy định 102-QĐ/TW đạt kết quả. 

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắng nhìn nhận, do thời gian ngắn nên việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết mới chỉ dừng lại ở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang;  công tác tuyên truyền trong nhân dân chưa nhiều, chưa ngang tầm với nội dung các Nghị quyết, nội dung tuyên truyền thiếu tính hấp dẫn; trong quá trình học tập, ý thức của một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc (thiếu tập trung hoặc còn làm việc riêng) gây ảnh hưởng chung đến chất lượng của việc quán triệt, học tập Nghị quyết. 

Với tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, các cấp ủy đảng cần quan tâm chỉ đạo và yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết theo kế hoạch và hướng dẫn của của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đến 100% đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Khẩn trương hoàn thành kế hoạch (chương trình hành động) thực hiện Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng cần tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nhằm tuyên truyền rộng rãi và tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 Hồng Vĩnh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất