Lâm Đồng: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4
Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Lâm Đồng nằm ở phía Nam Tây Nguyên, là tỉnh có đông đồng bào dân tôc thiểu số, nhiều tôn giáo, điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội còn khó khăn. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm qua Lâm Đồng luôn nỗ lực phấn đấu, vừa xây dựng phát triển kinh tế-xã hội, vừa chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII).

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều kết quả bước đầu được ghi nhận, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ; xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng; các tổ chức, cá nhân đã xây dựng kế hoạch nêu gương, cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; các cấp, các ngành, đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác là những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4 (khóa XII), thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị, góp phần cơ bản vào thành quả chung của toàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông (Sở TTTT) đã tích cực tham gia các Hội nghị quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, trên cơ sở đó, gắn với nhiệm vụ chuyên môn trong công tác chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (TTĐC), đặc biệt là báo, đài địa phương và hệ thống thông tin cơ sở . Chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương, các Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh Truyền hình cấp huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của các cấp Trung ương và địa phương về Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW 4 (khóa XII). Trên cơ sở đó, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW 4 trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Lâm Đồng.

Sở TTTT đã chỉ đạo báo, đài địa phương; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xuất bản Bản tin và hoạt động Trang Thông tin điện tử trên mạng internet; Đài Truyền thanh Truyền hình, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc… chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4 bằng các hình thức phù hợp. 

Đặc biệt, Báo Lâm Đồng và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (PTTH) phối hợp với các các cấp các ngành, địa phương trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp và thông tin, phản ánh về các hoạt động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4 trên địa bàn; Thông tin phản ánh, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; Chú trọng thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong triển khai thực hiện và những kết quả đạt được… 


Thường xuyên đôn đốc, theo dõi báo, đài địa phương thực hiện các Chuyên trang, Chuyên mục thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4. Theo đó, Báo Lâm Đồng đã đăng nhiều tin, bài phản ánh các nội dung Nghị quyết và tình hình thực hiện Nghị quyết trên Chuyên trang “Xây dựng Đảng”; Tạp chí Lang Bian xây dựng và duy trì thực hiện Chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền NQTW4. Các cơ quan Báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đã thực hiện nghiêm túc định hướng thông tin của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý nhà nước về công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4. 

Hệ thống Đài Phát thanh Truyền hình, Đài Truyền thanh cơ sở, Phòng Văn hóa Thông tin và cán bộ văn hóa xã đã thực hiện tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền tại cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và quốc gia, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp thực hiện mục thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4 trên địa bàn. Kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đã phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí và vai trò, trách nhiệm của Sở TTTT, ngành thông tin và truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4 là vấn đề cấp bách nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng đã chú trọng tuyên truyền thường xuyên trong các chương trình thời sự, chuyên mục; nhất là vào các dịp kỷ niệm như: Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Đài PTTH tỉnh đã thực hiện tuyên truyền Nghị quyết trong nội dung Chuyên mục “Đảng trong cuộc sống” được phát sóng đều đặn hàng tuần; đồng thời, lồng ghép phản ánh nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, NQTW4 và Chương trình hành động trong các bản tin thời sự hàng ngày về hoạt động của tỉnh và các địa phương.

Các tác phẩm phát thanh, truyền hình liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4 (khoá XII) được phát sóng và nhận được sự đồng thuận của xã hội với các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của xã hội. Đến nay sau 2 năm, Đài PTTH Lâm Đồng đã thực hiện và phát sóng hơn 120 chương trình phát thanh, 120 chương trình truyền hình với gần 450 phóng sự và các thể tài báo chí khác như: ghi nhanh, phỏng vấn, người tốt, việc tốt và hơn 20 phim phóng sự tài liệu phục vụ chủ đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM”. Ngoài ra, tuyển chọn một số tác phẩm đã được tuyển chọn để tham gia giải Báo chí về công tác xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương phát động như: Phóng sự phát thanh: “Cánh chim theo đảng mở đường ấm no”, “Đảng của bà con mình là ông trưởng thôn”, “Khát vọng Điểu Hòa”. Phóng sự truyền hình: “Ka Hiếu người đảng viên tiêu biểu của buôn làng”, “Nguyễn Bình Tri người cán bộ nhất thể hóa ở Đơn Dương”, “Những mô hình kinh tế vườn đồi ở Đam Rông”, “Xây dựng đảng gắn với phát triển kinh tế xã hội ở Đức Trọng”, “Đơn Dương - đơn vị dẫn đàu về phong trào thi đua yêu nước”, “Vai trò tổ chức đảng trong giảm nghèo ở Di Linh”, “Gieo chữ trên triền dốc” …

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn còn một số hạn chế, đó là:

Hình thức tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4 trên các phương tiện thông tin đại chúng còn đơn điệu, chưa sinh động, thiếu tính hấp dẫn, chưa thuyết phục nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Thiếu tài liệu tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4 phù hợp để sử dụng cho hệ thống Truyền thanh cơ sở, do đó chưa phát huy hiệu quả tuyên truyền đến người dân ở cơ sở.

Để phát huy hiệu quả của phương tiện thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền về tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4  trong thời gian tới, cần làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4 trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Lâm Đồng. Chú trọng việc phát hiện, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, những cách làm sáng tạo, chủ động, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chủ động định hướng dư luận xã hội trong đấu tranh phòng, chống đẩy lùi những biểu hiện suy thoái đạo đức, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xã hội; Thông tin kết quả thực hiện đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ Đảng viên và trong nhân dân; Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, những trường hợp đảng viên còn hạn chế, thiếu sót trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4, Kế hoạch và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. 

Hai là, tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả những nội dung thông tin chống phá, thù địch“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên mạng xã hội cũng như các xuất bản phẩm. 

Ba là, thường xuyên tổ chức đánh giá, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW4, trên cơ sở đó lựa chọn, cung cấp thông tin kịp thời, phong phú về những mô hình hay, những cá nhân, tập thể điển hình để kịp thời thông tin truyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bốn là, tăng cường tổ chức các cuộc toạ đàm, họp mặt, giao lưu các điển hình… qua đó tạo điều kiện cho báo chí tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động và có tính thuyết phục cao hơn.

Năm là, biên soạn các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tuyên truyền để cung cấp cho các Đài Truyền thanh cơ sở, phục vụ công tác tuyên truyền ở địa phương./.

Trần Văn Hiệp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất