Sóc Trăng: Vận dụng quan điểm “thà ít mà tốt” trong tinh gọn bộ máy

Giá trị lý luận vẫn còn nguyên giá trị

Gần 10 thập kỷ trôi qua khi tác phẩm “Thà ít mà tốt” được Lênin công bố lần đầu tiên trên Báo “Sự thật”, số 49, ngày 04-3-1923, nhưng giá trị về tư tưởng, quan điểm của Lênin đề cập trong tác phẩm nhằm hướng đến việc tổ chức bộ máy Nhà nước Xã hội chủ nghĩa vẫn đầy tính thời sự và còn nguyên giá trị. Thà ít mà tốt đã được Lênin khẳng định quan điểm về một bộ máy nhà nước, một tổ chức mạnh không phải do số lượng, do quy mô, mà chủ yếu là chất lượng của nó. Trong hoàn cảnh đương thời của nước Nga, năm 1923, với thực tế bộ máy cồng kềnh, trì truệ, đội ngũ cán bộ quan liêu, kém thực tiễn, thích kế hoạch, mệnh lệnh,….Lênin đã phải thẳng thắn thừa nhận: “Tình hình bộ máy nhà nước của ta rất đáng buồn, nếu không muốn nói là rất tồi tệ, đến nỗi trước hết chúng ta phải suy nghĩ nghiêm chỉnh xem nên khắc phục những khuyết điểm của bộ máy ấy như thế nào” . Và từ thực tiễn của nước Nga, Thà ít mà tốt đã chỉ ra năm nhiệm vụ quan trọng cho công cuộc cải cách, tổ chức lại bộ máy nhà nước:

Thứ nhất là, phải thực hiện việc phân tích, đánh giá thực tiễn đất nước một cách khách quan, chuẩn xác, trên cơ sở đó đề ra nhưng chủ trương, bước đi thật hợp lý cho việc tổ chức bộ máy.

Thứ hai là, đã đổi mới tổ chức bộ máy phải kiên quyết, kiên trì, có bước đi, có cách thức phù hợp, không được chủ quan, nóng vội.

Thứ ba là, đổi mới toàn diện là quan trọng, nhưng phải biết chọn những khâu, những mắt xích quan trọng để tạo bước đột phá trong việc đổi mới, đặc biệt là kết hợp hài hòa giữa cơ quan đảng và tổ chức bộ máy nhà nước.

Thứ tư là, thực hiện đổi mới bộ máy phải gắn liền với đào tạo cán bộ có phẩm chất đạo đức, có tri thức tốt, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thứ năm là, gắn liền công cuộc đổi mới bộ máy với công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của bộ máy nhà nước.

Với những cách thức và bước đi trên, Thà ít mà tốt sẽ phát huy được hiệu quả của bộ máy nhà nước, và Lênin khẳng định: “Tôi vẫn tin chắc rằng chỉ có tiến hành công tác đó, chúng ta mới đạt được mục đích của chúng ta, và một khi đã đạt được mục đích ấy, chúng ta mới có thể xây dựng được một nước cộng hòa thật sự xứng danh là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xôviết, v.v, v.v, v.v” . Có thể khẳng định giá trị lý luận của Thà ít mà tốt đã đặt một nền tảng quan trọng cho việc củng cố bộ máy Nhà nước xôviết đương thời và hệ thống quan điểm ấy cũng là bài học vô giá cho cách mạng Việt Nam.

Đòi hỏi cấp bách của thực tiễn

Từ khi đổi mới cho đến nay, Đảng ta luôn quan tâm củng cố, chỉnh đốn và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm phát huy được hiệu lực, hiệu quả hoạt động tốt nhất, trong đó cột mốc quan trọng phải kể đến là Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2218/QĐ-TTg, ngày 10-12-2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11-9-2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị giai đoạn 2017 – 2021, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu của Đảng ta đề ra là: “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương” .

Tinh gọn bộ máy kịp thời 

Trên cơ sở chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 28-CTr/TU ngày 12-3-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 19-6-2015 và Đề án số 03/ĐA-UBND, ngày 14-4-2017 thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đến năm 2021; chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ hướng dẫn về nội dung, trình tự, thời gian và thủ tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu đề ra là: “Hoàn thành đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan, các tổ chức bên trong của từng tổ chức, các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù,… theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân”. 

Thực tế cho thấy, từ năm 2015 – 2017, cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước của Sóc Trăng đã giảm 1.425 người; trong đó biên chế hành chính giảm 154 người, biên chế sự nghiệp giảm 1.110 người và cán bộ công chức cấp xã giảm 161 người. Với mục tiêu giảm 10% cho lộ trình 2015 – 2021, năm 2018, khối Nhà nước sẽ giảm 450 người, từ 2019 – 2021 giảm 1.023 người (bình quân mỗi năm giảm 341 biên chế). Bên cạnh đó, năm 2015 với 1243 biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của Sóc Trăng, từ 2015 – 2017, Sóc Trăng đã giảm 63 người, năm 2018 phấn đấu giảm 30 người, song song đó là thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nhất thể hóa một số chức danh tại địa phương, cơ quan giai đoạn 2018 -2021.

Với những con số được minh chứng cụ thể trong việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua đã minh chứng chỗ nỗ lực của cả hệ thống chính trị của Sóc Trăng, vì đây là một việc rất khó khăn, dễ xảy ra những tư tưởng hoang mang, hoài nghi, lo lắng và cả những ý kiến không hài lòng, ….Những với mục tiêu tinh gọn bộ máy để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, Sóc Trăng đã từng bước ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh để xây dựng các Đề án, chiến lược và lộ trình hợp lý cho việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ.

Tầm nhìn cho bước đi hợp lý

Với mục tiêu nâng “chất” cho bộ máy – Thà ít mà tốt, Sóc Trăng xác định rõ những bước đi cho chặng đường quan trọng sắp tới, trong đó đặc biệt chú trọng:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng nhằm làm thông suốt trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ.

Thứ hai, để thực hiện thành công việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC cần có sự phối hợp thật đồng bộ, khách quan, quyết tâm và trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là vai trò người đứng đầu. 

Thứ ba, xây dựng đề án, chiến lược và lộ trình hợp lý, có cơ sở khoa học cho việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.

Thứ tư, tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.

Thứ năm, mạnh dạn thí điểm các mô hình hợp nhất chức danh, cơ quan, đơn vị và kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ.

Với niềm tin to lớn vào những giá trị lý luận từ lời dạy của Lênin và sự soi đường của chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Sóc Trăng vững tin sẽ cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC với phương châm “Thà ít mà tốt” để phát huy cao độ sự ưu việt của bộ máy nhà nước Xã hội chủ nghĩa.

Lâm Tấn Hòa

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất