Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (TGTƯ); Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Phó trưởng Ban TGTƯ; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng; các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Trung tướng Lê Hiền Vân, Trung tướng Đỗ Căn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội.

Báo cáo công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng (QS, QP, ĐNQP) trên báo chí năm 2018, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Được sự quan tâm của QUTƯ, BQP, các ban, bộ, ngành Trung ương... công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP, ĐNQP trên báo chí đạt được những kết quả rất quan trọng. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ QUTƯ và của đồng chí Bộ trưởng BQP, TCCT đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các cơ quan thông tấn, báo chí trong quân đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đậm nét và có chiều sâu về các hoạt động QS, QP, ĐNQP, các sự kiện lớn của đất nước, quân đội; góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền báo chí giữa TCCT với các cơ quan thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương, nhất là với các cơ quan của Ban TGTƯ, Bộ TT&TT và các cơ quan báo chí cả nước trong năm qua được triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả...

Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt đánh giá cao sự quan tâm sâu sát, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí của QUTƯ, BQP, TCCT; sự phối hợp hiệu quả giữa QUTƯ, BQP, TCCT với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí trong chỉ đạo, tiến hành công tác tuyên truyền nhiệm vụ QS, QP; vai trò, trách nhiệm, đóng góp to lớn của báo chí trong thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ QS, QP, ĐNQP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới. Nhờ có công tác thông tin, tuyên truyền báo chí kịp thời và toàn diện, đã góp phần làm cho hình ảnh, uy tín, truyền thống, bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy, tỏa sáng trong tình hình mới; cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn khởi, tin tưởng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt QUTƯ, BQP trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí đã về dự buổi gặp mặt đầu xuân do QUTƯ, BQP tổ chức; đồng thời nhấn mạnh: QUTƯ, BQP luôn ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp tích cực, quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng LLVT nhân dân, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn gắn bó, hỗ trợ, tạo điều kiện để báo chí quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Thông tin đến các đại biểu tình hình thực hiện nhiệm QS, QP, ĐNQP trong năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Năm 2018, cùng với thành tựu chung của cả nước có một phần đóng góp của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam. QUTƯ, BQP đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, QUTƯ, BQP đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp, giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, đặc biệt là Ban TGTƯ, Bộ TT&TT đã chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các cơ quan báo chí của Trung ương đối với quân đội. Nhiều cơ quan báo chí hết sức chú trọng, tăng cường về thời lượng, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền hoạt động QS, QP. Các đồng chí lãnh đạo báo chí đã quan tâm chỉ đạo, động viên đội ngũ cán bộ, phóng viên chủ động bám sát thực tế, lăn lộn với bộ đội ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo; kịp thời đưa tin chính xác, vừa đóng góp định hướng thông tin về hoạt động của bộ đội; góp phần quan trọng trong tuyên truyền hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt báo chí.

Hiện nay, quân đội là một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm của các thế lực thù địch, vì vậy Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các cơ quan báo chí cả nước tiếp tục cùng với báo chí quân đội tạo thành mặt trận xung kích đi đầu, kiên quyết chống lại các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội của các thế lực thù địch. Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: QUTƯ, BQP dành sự quan tâm rất lớn đối với báo chí quân đội, trong đó có việc sắp xếp, tạo điều kiện cho Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội ở trụ sở mới; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển Báo QĐND thành cơ quan báo chí đa phương tiện; quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên cơ quan báo chí đi học tập, nâng cao nghiệp vụ... Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị: Trong năm 2019, các đồng chí lãnh đạo TCCT nghiên cứu, tổ chức tọa đàm giữa báo chí quân đội và các cơ quan báo chí ngoài quân đội hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng quân đội hoặc tham gia đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" như Báo QĐND đã làm rất tốt trong thời gian qua.

Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường và duy trì nền nếp công tác thông tin, tuyên truyền, dành thời lượng thích đáng cho hoạt động QS, QP, ĐNQP. Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp với QUTƯ, BQP, trực tiếp là TCCT đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP. TCCT chỉ đạo các cơ quan báo chí trong quân đội hết sức coi trọng công tác phối hợp, xử lý thông tin chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, chia rẽ Đảng với quân đội, chia rẽ quân đội với nhân dân, hạ thấp vai trò của quân đội. BQP tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ QS, QP, ĐNQP trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP, ĐNQP sẽ tiếp tục được các đồng chí lãnh đạo cơ quan quản lý, cơ quan báo chí quan tâm, chỉ đạo; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của QUTƯ, BQP với công tác báo chí trong quân đội và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng BQP.

Tin, ảnh: MINH MẠNH/QĐND