Thực hiện Chỉ thị 05 góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Trong hai năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các cấp, các ngành được tiến hành nghiêm túc, bài bản và theo đúng kế hoạch. Vì vậy,việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(Chỉ thị 05) trong 2 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.Tích cực tổ chức học tập chuyên đề hằng năm

Việc tổ chức học tập chuyên đề của Chỉ thị 05 hằng năm được triển khai có hiệu quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, hướng dẫn các chuyên đề phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng năm, đồng thời tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề toàn khóa cho báo cáo viên tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc. Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Mời báo cáo viên Trung ương về giới thiệu chuyên đề và phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh, truyền hình của địa phương; ghi hình và in ra đĩa DVD cung cấp cho cơ sở; tổ chức các cuộc tọa đàm về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW. Ngoài các nội dung chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, một số địa phương, đơn vị cũng chủ động xây dựng thêm tài liệu sát hợp với đặc thù của từng ngành, từng địa phương làm tài liệu học tập, sinh hoạt trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc học tập chuyên đề năm 2016 và cũng là chuyên đề toàn khóa Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, và quần chúng nhân dân cũng thấy cần phải học tập, làm theo Bác để trở thành người tốt hơn và tích cực hơn trong việc tham gia đấu tranh đẩy lùi tình trạng xuống cấp ở một số mặt đạo đức xã hội.

Hiệu quả từ việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch làm theo Bác

Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã chú trọng lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét; xây dựng quy chế, quy định về việc định kỳ thực hiện trao đổi, đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi, đối thoại, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm…, qua đó góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.

Trong đó, có thể đề cập đến những ví dụ tiêu biểu như: Hà Nội đã chuyển sang cơ quan điều tra 18 vụ án lớn, giải quyết được 37 vụ việc tồn đọng, phức tạp; Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo giải quyết dứt điểm 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài. Bắc Ninh đã tổ chức được 548 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân; cấp huyện lựa chọn 42 vấn đề, cấp xã lựa chọn 231 vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn tại, hạn chế và đã giải quyết được trên 80% vụ việc. Bắc Giang có 100% cấp ủy cấp huyện và cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn đăng ký nhiệm vụ trọng tâm, việc bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm (năm 2017, cấp huyện đăng ký 132 vụ việc, các đơn vị cấp xã đăng ký giải quyết 5.016 vụ việc, đã giải quyết đạt trên 90% vụ việc). Tỉnh ủy Hậu Giang quy định định kỳ hằng quý, 6 tháng tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân từ cấp tỉnh đến cơ sở để lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân. Ở Long An, các cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: vấn đề quản lý đất đai, xây dựng, ô nhiễm môi trường, tái định cư; chấn chỉnh việc cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội trong giờ làm việc và có bình luận, đăng tải, chia sẻ thông tin phản cảm gây dư luận xấu. Tỉnh ủy Bến Tre phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo phương châm “tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ dân”…

Hằng năm, hầu hết các cán bộ, đảng viên đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy đã coi đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục những mặt còn tồn tại, yếu kém, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, tận tụy với nhân dân.

Làm theo Bác gắn với thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên

Nhiều địa phương, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số địa phương xác định đây là chủ đề hành động toàn tỉnh như: Tỉnh Thừa Thiên Huế: “Năm 2017 là năm kỷ cương, kỷ luật hành chính”; Điện Biên: “Kỷ cương, hiệu quả, sát với thực tế”; Cao Bằng: “Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại”; Tuyên Quang: “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”; Thành phố Hồ Chí Minh: “Nghe dân nói, nói dân nghe” với khẩu hiệu hành động “3 không” (không vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và vi phạm pháp luật; không tham nhũng, hối lộ, lãng phí và nhũng nhiễu dân; không đi họp, đi học trễ, về sớm) và “3 có” (có tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tính sáng tạo, chủ động giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả; có mối quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, với đồng nghiệp; có tinh thần cầu thị, thường xuyên tự giác rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh); Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo thực hiện “Xây dựng hình ảnh người đảng viên Nghệ An mẫu mực”.

Nhiều tỉnh, thành phố duy trì, thực hiện tốt chuyên mục trả lời, giải đáp những vấn đề người dân thắc mắc, kiến nghị, công khai hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trên báo đảng, đài phát thanh - truyền hình, cổng thông tin điện tử. Nhiều cơ quan, đơn vị xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó, quy định rõ thái độ, trách nhiệm thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở...

Qua đó, đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, từ đó góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, kết quả công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nhiều địa phương và đất nước ([1]).

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng, đi vào thực chất hơn. Ngoài tài liệu chuyên đề hằng năm do Trung ương hướng dẫn, các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động lựa chọn những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tác phẩm của Bác và của các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối có nội dung phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị mình để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ (như: nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, các chi bộ trong tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức học tập tác phẩm “Tự chỉ trích”; năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối đến 100% đơn vị cơ sở học tập, nghiên cứu, quán triệt tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng vào thực tiễn...). Một số nơi, ngoài chuyên đề chung đã xây dựng chuyên đề riêng của tỉnh (như An Giang xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”...). Nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ định kỳ vào sáng thứ 2 hằng tuần.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong học và làm theo Bác

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong tổ chức, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có văn bản yêu cầu các cơ quan báo chí phải tăng cường dung lượng, thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những cách làm hay, những tấm gương điển hình tiên tiến, những kết quả đạt được của việc học tập và làm theo Bác. Trong giao ban báo chí hằng tuần, trong định hướng công tác tuyên truyền hằng tháng, Ban Tuyên giáo Trung ương đều yêu cầu các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trên cơ sở hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy trực thuộc Trung ương đã tăng cường chỉ đạo tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với những hình thức ngày càng phong phú, hấp dẫn; nhiều tỉnh có hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng cụ thể (như: Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể tỉnh Kiên Giang tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo thông qua các cuộc họp, sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ, tổ nhân dân tự quản; Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh Trà Vinh đã đăng tài nhiều bài viết, ấn phẩm bằng tiếng Khmer để tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và kết quả học tập và làm theo Bác...).

Nhiều địa phương, đơn vị, nhiều cơ quan báo chí truyền thông trong cả nước duy trì đều đặn chuyên trang, chuyên mục viết về gương người tốt, việc tốt. Đội ngũ báo cáo viên các cấp tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị và các chuyên đề trong các buổi nói chuyện thời sự, phổ biến nghị quyết. Nhiều nơi tổ chức các cuộc thi viết, thi kể chuyện về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia (như Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục – Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017 với  416.329 sinh viên thuộc 675 trường đại học, cao đẳng, học viện đến từ 66 tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia; tỉnh Thanh Hóa mở cuộc thi “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa làm theo lời Bác” thu hút trên 500.000 bài dự thi; tỉnh Hà Nam mở cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” với 52.087 bài dự thi; tỉnh Thái Nguyên tổ chức Giải thưởng sáng tác - triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh với chủ đề “Đảng, Bác Hồ với Thái Nguyên” thu hút 334 tác phẩm ảnh nghệ thuật, 19 tác phẩm mỹ thuật; Đảng bộ Quân đội mở chuyên trang, chuyên mục: “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, sưu tầm, viết lời bình 366 câu nói, lời dạy, bài viết của Bác để tuyên truyền hằng ngày trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội, các thiết chế văn hóa và nhân dân trên địa bàn đóng quân, ngư dân trên các vùng biển, đảo; tổ chức Hội thi tuyên truyền về học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh...).Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước tăng cường công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW ra nước ngoài, nhờ đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở ngoài nước đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên của các cơ quan đại diện vận dụng tốt phương pháp, phong cách, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị của Việt nam với các nước sở tại, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với đất nước.

Việc biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình tiên tiến cũng được các cấp ủy quan tâm, đa số các tỉnh khi tổ chức sơ kết 01 năm, sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đều kết hợp với biểu dương, khen thưởng. Một số tỉnh có sáng kiến trong lĩnh vực này, như năm 2017, Tỉnh uỷ Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị xây dựng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức 2 đợt tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình dưới cờ tại Quảng trường Hùng Vương... Năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam lựa chọn, tổ chức 5 cuộc giao lưu điển hình tiêu biểu, phát trên kênh VTV1, VOV và trên đài phát thanh – truyền hình các địa phương. Vào dịp 19/5 hằng năm, Bảo tàng Hồ Chí Minh tích cực tổ chức triển lãm về những tập thể, cá nhân đại diện cho các địa phương, các ngành trong cả nước có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; những hoạt động này đã tạo được sự lan tỏa, nhân rộng “người tốt, việc tốt” trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Bên cạnh đó, hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh; hàng vạn tác phẩm, ấn phẩm, công trình, hồ sơ của tác giả, nhóm tác giả, đơn vị nghệ thuật, nghệ sỹ gửi về tham gia Giải thưởng. Các Hội đồng sơ khảo chuyên ngành Trung ương nhận được hơn 2.000 tác phẩm, hồ sơ gửi về để tổ chức chấm sơ khảo; riêng ở lĩnh vực báo chí có gần 1.000 tác phẩm thuộc các loại hình và ngày 13/5/2018, Lễ tổng kết, trao Giải thưởng đợt I (giai đoạn 2016-2018) được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác với 8 giải A, 34 giải B, 67 giải C, 55 giải khuyến khích và 30 giải quảng bá cho các tập thể, cá nhân trên cả nước.

Có thể nói, nhờ kế thừa, phát huy những kinh nghiệm quý từ khi thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, khóa X, Chỉ thị 03-CT/TW, khóa XI, công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, khóa XII đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện với những nội dung, hình thức, sự phối hợp giữa các lực lượng bài bản, đồng bộ hơn, sâu sắc hơn. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW được chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần làm cho việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên sâu rộng, đều khắp hơn, hiệu quả hơn.

Tăng cường công tác giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ

Việc triển khai giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ được các cấp ủy quan tâm thực hiện.

 


Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức, triển khai thực hiện việc giảng dạy trong hệ thống các nhà trường của lực lượng vũ trang về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan biên soạn chương trình, giáo trình mới về các môn lý luận chính trị, trong đó có nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa vào giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường dạy nghề từ năm học 2018-2019.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành chính quốc gia bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giảng dạy ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Nhiều sở giáo dục và đào tạo của các tỉnh, thành trong cả nước đã triển khai thực hiện dạy tích hợp bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” trong môn Giáo dục công dân, Đạo đức, Ngữ văn kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. (Một số địa phương thực hiện tốt như: Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Hà Nội, Yên Bái, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bình Định, Nghệ An, Quảng Bình, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Phú Yên, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, An Giang, Đồng Nai... Riêng ở Thái Bình, nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW đã được đưa vào chương trình giảng dạy chính khóa trong nhà trường các bậc học phổ thông).

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các tỉnh đoàn, thành đoàn xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên; phát động phong trào thanh niên học tập và làm theo Bác với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp; biên soạn một số tài liệu giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Tỉnh đoàn ở nhiều địa phương như: Điện Biên, Hà Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Đà Nẵng... đã xây dựng kế hoạch cụ thể giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động “Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Theo bước chân những người anh hùng”... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được triển khai thực hiện trong tổ chức Đoàn Thanh niên mà còn được triển khai trong tất cả các tổ chức Hội do Đoàn làm nòng cốt, định hướng chính trị và phụ trách, như: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam; Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh bằng nhiều phong trào cụ thể. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh thiếu nhi trong cả nước.

Nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết thực hiện Chỉ thị 05

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy.

Ngay từ đầu năm 2016, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập một số đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn với sự tham gia của nhiều ban, ngành Trung ương, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Trong năm 2017, Ban Bí thư đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại 15 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, gồm 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương; năm 2018, Bộ Chính trị cũng đề ra kế hoạch tổ chức 05 đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại 15 đơn vị gồm 8 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy, 04 Ban cán sự đảng, 02 Đảng đoàn trực thuộc Trung ương và 01 cơ quan Trung ương. 

Các cấp ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, công tác giao ban, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 theo định kỳ hằng quý, 6 tháng, một năm cũng được các cấp ủy ở địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc bằng nhiều hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị riêng hoặc gắn với hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, hội nghị báo cáo viên...


 Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp trong hai năm thực hiện Chỉ thị được tiến hành nghiêm túc, theo đúng kế hoạch, qua đó, đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp sai phạm, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, làm hình thức, đồng thời đã chỉ đạo sửa đổi, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. 

Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Để việc thực hiện  Chỉ thị 05 tạo chuyển biến, có kết quả thực sự rõ nét trong đời sống xã hội, thiết thực hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020), tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư tổ chức ngày 16-5 vừa qua, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tập trung thực hiện tốt 5 số nội dung trọng tâm như:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam…

Hai là, các cấp ủy và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục xác định rõ hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, đưa vào chương trình công tác của các tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Trung ương 7 vừa qua về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tập trung khắc phục, quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm.

Ba là, cần phát huy vai trò của người đứng đầu, làm tốt trách nhiệm nêu gương. Đồng chí Bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải quyết liệt vào cuộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05.

Bốn là, các cấp ủy cần tăng cường hơn nữa trong chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản, tuyên truyền, tích cực đổi mới nội dung, hình thức thông tin, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời giới thiệu những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Phát huy trách nhiệm xã hội của các nhà báo, văn nghệ sỹ trong việc đấu tranh với cái xấu, vừa khích lệ, động viên, bảo vệ, tôn vinh, phát huy những giá trị, những hành động cao đẹp.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển  khai một cách hình thức Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị, từ nay đến dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần tập trung làm tốt, có hiệu quả hai nội dung: (1) Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu bức thiết của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mà còn là mong mỏi thực sự từ mỗi gia đình. (2) Tạo nên phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ hoàn cảnh  nào,  môi trường làm việc nào thì mọi hành vi ứng xử phải có nghĩa, có tình, giải quyết công việc phải xuất phát từ nền tảng tình yêu thương con người, làm điều thiện, tránh điều ác.

Có thể khẳng định, để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí là “công bộc”, “đầy tớ” của nhân dân như Bác đã dạy; thường xuyên ý thức bảo đảm quyền lợi của nhân dân, lợi ích của đất nước, việc có lợi cho dân, cho nước thì khó mấy cũng phải làm, ngược lại, việc có hại cho dân, cho nước phải cương quyết tránh.

 


([1]) Ngày 27/9/2017, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã công bố báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017- 2018, trong đó, Việt Nam lên hạng 55 (trên tổng số 137 nền kinh tế), tăng 5 bậc so với năm 2016 và 20 bậc so với năm 2012. 

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất