Trà Vinh tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng cho biết, thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đến nay, tỉnh đã hoàn thành kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế ở một số cơ quan, đơn vị. Cụ thể, tỉnh đã sắp xếp, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Sở Y tế; việc quản lý hồ sơ sức khỏe, tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ tỉnh do Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện. 

Tỉnh đã hợp nhất Văn phòng cấp ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy. Theo đó, giảm 5 văn phòng cơ quan tham mưu, giúp việc, 5 chức danh Chánh văn phòng, 9 Phó Chánh văn phòng và 12 biên chế. Hiện đã có 3 trong số 9 huyện, thị xã, thành phố nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; có 6/9 huyện, thị xã, thành phố thực hiện Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp huyện; 59/106 xã, phường, thị trấn thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã; có 1 xã thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. 

Một số ban, ngành cấp tỉnh cũng đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm 24 phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc cấp sở, ngành; giảm 1 khoa và 1 phòng chuyên môn thuộc Trường cao đẳng Y tế tỉnh; giảm 14 cấp trường và 2 tổ chức Hội đặc thù cấp huyện. Theo đó, đã tinh giảm 10 chức danh cấp phó các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, ngành tỉnh. 

Về thực hiện tinh giản biên chế, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành kế hoạch lộ trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy từ nay đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2021, tỉnh sẽ giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số biên chế được giao năm 2015. 

Giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số biên chế được giao năm 2021 và đến năm 2030 tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với biến chế năm 2025. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra, phê duyệt danh sách tinh giản biên chế tổng số 153 người; trong đó biên chế làm việc các cơ quan nhà nước 144 người, làm việc ở các cơ quan Đảng, tổ chức đoàn thể 9 người. 

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Trà Vinh, các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh phải tập trung và chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai thực hiện công tác sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy. Quá trình thực hiện phải báo cáo về kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của các đơn vị, nhằm giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./. 

Phúc Sơn/TTXVN 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất