• Đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  Ngày 3/7, tại Hà Nội, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “Những nội dung trọng tâm trong xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng”.

 • Đảng bộ Hà Nội xử lý kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên

  Đảng bộ Hà Nội xử lý kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên

  Sáu tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ TP. Hà Nội đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên; xử lý kỷ luật Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

 • Hải Dương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Hải Dương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI để nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

 • Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm

  Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm

  Theo Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo, từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

 • Chung tay giúp xã nghèo vượt khó

  Chung tay giúp xã nghèo vượt khó

  Nhận thức đầy đủ nguyên nhân khó khăn, rào cản ảnh hưởng tư tưởng nhân dân và quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, UBND tỉnh Điện Biên đã có sáng kiến phân công các sở, ban, ngành đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn, với yêu cầu: Giúp xã là nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, là tiêu chí đánh giá thi đua và mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

 • Nhất thể hoá chức danh bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực

  Nhất thể hoá chức danh bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực

  (TG) - Nhận diện rõ những thuận lợi, khó khăn của địa phương; quán triệt sâu sắc chủ trương chỉ đạo của Tỉnh uỷ về nhất thể hóa chức danh bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã gắn với kiểm soát quyền lực là vấn đề mới, đòi hỏi vừa phải có chủ trương đúng đắn vừa có cách làm thận trọng, bài bản và linh hoạt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

 • Sâu sát cơ sở, nâng cao tính hiệu quả

  Sâu sát cơ sở, nâng cao tính hiệu quả

  Thời gian qua, kết quả công tác dân vận (CTDV) trên địa bàn Tây Bắc được Ban Dân vận Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp về CTDV, góp phần giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh.

 • Củng cố tổ chức cơ sở đảng địa bàn khó khăn, đặc thù

  Củng cố tổ chức cơ sở đảng địa bàn khó khăn, đặc thù

  Khảo sát tại một số tỉnh vùng Tây Bắc, cùng tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa cho thấy các cấp ủy nhiều địa phương đã và đang tập trung, dồn sức cho việc củng cố tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng đông đồng bào dân tộc, giáo dân, một số địa bàn ven biển... được gọi là địa bàn khó khăn, đặc thù.

 • Phát huy vai trò của trí thức để hiền tài thực sự là “nguyên khí của Quốc gia”

  Phát huy vai trò của trí thức để hiền tài thực sự là “nguyên khí của Quốc gia”

  (TG) - Trong mọi thời đại, trí thức luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn vong, hưng thịnh của mỗi quốc gia. Xuyên suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương tôn trọng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc phát huy vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức với những giải pháp đột phá là một đòi hỏi cấp thiết.

 • Xóa bỏ tâm lý “Không sợ bị trừng phạt” để góp phần phòng, chống tham nhũng có kết quả

  Xóa bỏ tâm lý “Không sợ bị trừng phạt” để góp phần phòng, chống tham nhũng có kết quả

   Việt Nam trong các năm gần đây chỉ số nhận thức tham nhũng có được những cải thiện nhất định. Việc đưa ra truy tố, xét xử hàng loạt các sai phạm, các vụ án lớn, như những vi phạm của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; những sai phạm của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; những sai phạm của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; những sai phạm của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; sai phạm của một số lãnh đạo cấp tỉnh, lãnh đạo các bộ, ngành... đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc chiến chống tham nhũng, rằng sẽ không có “vùng cấm” và người “miễn nhiễm”. 

 • Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

  Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

  Ngày 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, để định hướng cho các cấp ủy đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

 • Bắc Giang sắp xếp, giảm số đơn vị hành chính cấp xã

  Bắc Giang sắp xếp, giảm số đơn vị hành chính cấp xã

  Tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tổ chức vào cuối tháng 5/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã thảo luận và cơ bản nhất trí với Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

 • Đảng ta nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

  Đảng ta nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

  Trong suốt hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn chủ động nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển. Nhờ vậy, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được là cơ bản, việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ nói trên ở nước ta những năm qua cũng còn bộc lộ những hạn chế: quá trình đổi mới diễn ra chậm và chưa có những bước đột phá mạnh mẽ; vẫn hàm chứa những yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội... Chính vì vậy, với tinh thần khoa học, thực tiễn, Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu: “Tiếp tục quán triệt và xử lý tốt các quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển...”.

 • Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

  Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

  Nhìn lại quá nửa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác.

 • Tuyên Quang tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa

  Tuyên Quang tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa

  Tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu đến năm 2020, giá trị nông sản hàng hóa chủ lực chiếm 60% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác gấp 1,6 lần so với năm 2015. Sau ba năm thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, những chỉ tiêu đặt ra đang trở thành hiện thực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liên kết website

Mới nhất