• Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

  Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

  (TG) - Trong nhiệm kỳ Đại hội X (2015-2020), Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố nhằm thực hiện vai trò đầu tàu của một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

 • Đảng bộ MobiFone đẩy mạnh thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

  Đảng bộ MobiFone đẩy mạnh thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

  (TG)- Hướng tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Viễn thông MobiFone đã phát động nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, nổi bật là gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

 • Hiệu quả từ công tác phát triển đảng viên

  Hiệu quả từ công tác phát triển đảng viên

  (TG)-Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức Đảng, trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các cấp ủy đảng trực thuộc trong Đảng bộ luôn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty  trong sạch, vững mạnh.

 • Đổi mới của ngành Tuyên giáo trong nhiệm kỳ Đại hội XII

  Đổi mới của ngành Tuyên giáo trong nhiệm kỳ Đại hội XII

  (TG) - Năm năm của một nhiệm kỳ là một "lát cắt" trong dòng chảy lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hòa chung dòng chảy ấy là 90 năm rất đỗi tự hào của ngành Tuyên giáo. Nhìn lại "lát cắt" đó,  nhiệm kỳ Đại hội XII sắp hoàn thành với rất nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó, ngành Tuyên giáo có đóng góp xứng đáng và quan trọng với nhiều dấu ấn đổi mới

 • Công tác tuyên giáo góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  Công tác tuyên giáo góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  (TG) - Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, toàn ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, luôn luôn “đi trước, đón đầu”, tích cực, chủ động và sáng tạo, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước trong thời gian tới.

 • Số người tham gia bảo hiểm xã hội không ngừng tăng

  Số người tham gia bảo hiểm xã hội không ngừng tăng

  (TG) - Ngày 23-5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó, tiếp tục khẳng định quan điểm: “BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước”.

 • Năm bài học để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

  Năm bài học để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

  Ban Tổ chức Trung ương cho biết đến hết ngày 30/6/2020, đã có 52.000 tổ chức cơ sở đảng chiếm 99,7% tổng số tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 • Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2009-2019

  Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2009-2019

  (TG) - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta; là khâu đột phá nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, dịch vụ, từng bước nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật.

 • Đại hội Đảng cấp cơ sở: Chắc từng khâu, chuẩn từng bước

  Đại hội Đảng cấp cơ sở: Chắc từng khâu, chuẩn từng bước

  Trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, cùng với việc quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, việc bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng luôn là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của địa phương, đơn vị.

 • Những kinh nghiệm quý từ các Đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội

  Những kinh nghiệm quý từ các Đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội

  Theo Thành ủy Hà Nội, đến ngày 11/6 vừa qua, toàn thành phố Hà Nội có 86% tổ chức cơ sở đảng tổ chức Đại hội; trong đó 13/50 đảng bộ đã hoàn thành 100% các tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong Đại hội.

 • Đảng bộ Thành phố Tuy Hòa: Đổi mới để phát triển

  Đảng bộ Thành phố Tuy Hòa: Đổi mới để phát triển

  (TG)-Với tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Tuy Hòa đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tuy Hòa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 • Nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

  (TG) - Xác định việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, mang tính cấp bách, thường xuyên và lâu dài, thời gian qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

  Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

  (TG) - “Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị” là nội dung được nêu trong Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” (theo Quyết định số 6179/QĐ-UBND, ngày 23-11-2017).

 • Sơn Dương phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp

  Sơn Dương phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp

  (TG) - Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ra sức phấn đấu xây dựng huyện Sơn Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng của miền đất đã vinh dự là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, huyện Anh hùng.

 • Những vấn đề đặt ra khi Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Qua thực tế tỉnh Thái Bình

  Những vấn đề đặt ra khi Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Qua thực tế tỉnh Thái Bình

   Những năm qua, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị mà trọng tâm là đối với Nhà nước đã có những đổi mới quan trọng. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về đổi mới hệ thống chính trị, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, góp phần vào sự phát triển đất nước, thực tiễn đang đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết và tìm tòi, phát triển lý luận nhằm vừa bảo đảm được vai trò, vị trí của đảng cầm quyền, vừa phải bảo đảm nguyên tắc của Nhà nước dân chủ và pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất