• Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước

    Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước

    (TG) - Nhận thức phong trào thi đua yêu nước là động lực, đòn bẩy góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền.  

1

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất