Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NHIỀU NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHONG PHÚ

Trong những năm qua, đứng trước những khó khăn thách thức của nền kinh tế trong nước và khu vực, để động viên các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào thi đua mang tính đột phá.

Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu, đặc biệt là 7 chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đề ra. Đồng thời, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân. Thành phố cũng đã phát động xây dựng nhiều công trình, mô hình, giải pháp, sáng kiến trong cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Hằng năm, căn cứ vào hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn hệ thống tuyên giáo toàn Thành phố tích cực tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, các quy định pháp luật, kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, và của Thành phố. Chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và thực hiện các các phong trào thi đua như: phong trào “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững theo thang đo đa chiều” giai đoạn 2016-2020; phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới - phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp”; phong trào thi đua đảm bảo an toàn giao thông; phong trào thi đua giảm ô nhiễm môi trường gắn với Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; phong trào thi đua cải cách hành chính; phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức  thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Dạy tốt - Học tốt”; phong trào “Lao động, sáng tạo giỏi”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Vì biển đảo thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; phong trào “Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; các phong trào thi đua luôn lồng ghép với nội dung của phong trào thi đua thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng loại đối tượng, từng địa bàn, có sự phối hợp tốt giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, đơn vị lực lượng vũ trang (Bộ đội biên phòng, Hải quân…) như tổ chức các hoạt động thông tin thời sự, thông tin đối ngoại, thông tin chuyên đề, hội nghị báo cáo viên định kỳ để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, dân tộc, nhân dân Thành phố. Kết hợp giữa tuyên truyền trên các báo, tạp chí với tuyên truyền miệng; lồng ghép tuyên truyền với các hoạt động cụ thể, trực quan như thăm hỏi, giao lưu, văn hoá - văn nghệ, vận động đóng góp ủng hộ. Một số nội dung cụ thể đã triển khai có hiệu quả như:

Đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, nhân rộng các giải pháp hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền và giới thiệu các điển hình thực hiện có kết quả sớm, bền vững trong thực hiện Cuộc vận động.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân của Thành phố; biểu dương, cổ vũ các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các mô hình điển hình và những việc làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền
Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII…

Thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X), Hướng dẫn 87-HD/BTGTW ngày 9/10/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ký kết với 7 đơn vị trong việc phối hợp cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; kịp thời cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hiệu quả và sức lan tỏa từ phong trào thi đua yêu nước thể hiện rõ qua các thành tựu đạt được của Thành phố trong thời gian qua: Kinh tế tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, cơ bản dựa trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, khoa học - công nghệ, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước về tốc độ và quy mô, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%; năng suất lao động bình quân của Thành phố cao hơn 2,6 lần so với bình quân cả nước; GRDP bình quân đầu người tăng liên tục qua các năm, năm 2019 đạt 6.395 USD, gấp 2,4 lần cả nước; thu ngân sách đoạn 2016-2019 đạt 101,96% dự toán; chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước (khoảng 27%)

Thông qua các phong trào thi đua như “Xây dựng khu dân cư văn hóa”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Nông dân sản xuất giỏi”, “Phụ nữ hai giỏi”, “Thanh niên tiên tiến”, “Người cao tuổi mẫu mực”, phong trào “Phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ”, “Người con hiếu thảo”, Những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố”… nhiều tấm lòng nhân hậu, nghĩa tình của người dân Thành phố được lan tỏa rộng rãi.

CHÚ TRỌNG PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI, NÊU GƯƠNG SÁNG

Công tác thông tin tuyên truyền, công tác phát hiện, bồi dưỡng xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, phát hiện nhân tài luôn được Thành phố Hồ Chí Minh coi trọng. Đây được coi là biện pháp hiệu quả trong việc giáo dục, động viên, nêu gương trong xã hội tạo sự ảnh hưởng và sức lan toả rộng lớn trong phong trào thi đua của Thành phố.

Nhiều hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc đã được tổ chức thành công như: Tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”; giới thiệu những gương “Người tốt, việc tốt”, “Những tấm gương tỏa sáng giữa đời thường” tại các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Sài Gòn Giải phóng, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố... Nhiều nhân tố mới đã tạo được ấn tượng tốt, khơi dậy được động lực thi đua và sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 Những gương điển hình tiên tiến không chỉ là những hạt nhân của phong trào thi đua, mà còn là nguồn giới thiệu cho Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị những cán bộ ưu tú, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố và nước nhà, vì họ là những người tiên phong trong lao động sản xuất và cũnggương mẫu về đạo đức cách mạng, đặt lợi ích tập thể, lợi ích của xã hội trên lợi ích của cá nhân mình.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức trao giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh” lần I - năm 2019 cho 5 tập thể, 2 cá nhân có công trình, sáng kiến, cách làm hay, góp phần tăng cường, củng cố xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố; tuyên dương 154.911 gương “Người tốt - việc tốt” (trong đó, tuyên dương cấp Thành phố 322 gương, tuyên dương 154.589 gương “Người tốt - việc tốt” từ quận, huyện đến phường, xã, thị trấn); tuyên dương 234 tập thể và cá nhân gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố, trong đó bao gồm những điển hình là công nhân, nông dân, trí thức, y bác sĩ trẻ, chiến sĩ trẻ, người lao động, tôn giáo, việt kiều, cán bộ, hội viên, tổ nhóm, khu phố, ấp, tổ dân phố, phường - xã - thị trấn trên toàn Thành phố. Những “bông hoa” của phong trào "Người tốt - việc tốt" đã tác động thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Giai đoạn 2020-2025 với khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân” công tác tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền và giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nêu gương các mô hình, nhân tố mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phòng trào thi đua, gương người tốt - việc tốt, lao động giỏi sáng tạo và các hoạt động phong trào thi đua yêu nước của cả nước và Thành phố.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Trong giai đoạn 2015-2020, Thành phố có 13.234 tập thể và 6.937 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương từ cơ sở; có 1.201 tập thể và 772 cá nhân điển hình được Thành phố tuyên dương; có 52 tập thể và 28 cá nhân điển hình được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành Trung ương tuyên dương khen thưởng trong đó có 3 tập thể và 11 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đã tổ chức biểu dương 797 cá nhân và 174 tập thể điển hình “Dân vận khéo” cấp Thành phố; có 85.852 cá nhân và 34.891 tập thể điển hình “Dân vận khéo” được tuyên dương từ cơ sở.

Ba là, tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân của Thành phố; biểu dương, cổ vũ các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các mô hình điển hình và những việc làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tăng cường việc đưa thông tin của Việt Nam và Thành phố ra thế giới và thông tin từ thế giới vào Việt Nam, Thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc thông qua việc cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Thành phố đầy đủ, kịp thời, chính xác để phục vụ công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Trọng Đạt 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất