Tập hợp, đoàn kết phụ nữ trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
Ngày Hội phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ Tây Ninh tự tin khởi nghiệp”.

Trên cơ sở các nhiệm vụ và chỉ đạo của ngành cấp trên, Hội LHPN tỉnh đã phát động và tổ chức thực hiện tốt hoạt động tập hợp, đoàn kết phụ nữ trong phát triển kinh tế và tham gia các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, liên tục, thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên, phụ nữ, vừa đáp ứng nhu cầu thiết thân của chị em, vừa phù hợp với từng cơ sở Hội trên địa bàn. Hướng dẫn các cấp Hội đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, phụ nữ với nội dung phong phú, sát với thực tiễn, tập trung vào những vấn đề phụ nữ đang quan tâm; vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập tìm hiểu và áp dụng kiến thức từ sách, báo vào lao động, sản xuất, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện tốt trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; hằng năm, có trên 80% hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục do Hội tổ chức. 

Nhằm phát huy nội lực của hội viên, phụ nữ trong hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo, định hướng các cấp Hội triển khai thực hiện nhiệm vụ, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực; khuyến khích sự sáng tạo của cơ sở Hội thông qua việc đăng ký, thực hiện các chỉ tiêu, phần việc gắn với nhiệm, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Hướng dẫn cơ sở Hội tăng cường khai thác các nguồn lực hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, nguồn lực nội tại trong hội viên, phụ nữ,… một cách đa dạng, linh hoạt, nhưng vẫn giữ sắc thái riêng của tổ chức Hội . Đồng thời, gắn việc thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội với phong trào thi đua do Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động như: phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

Thông qua hoạt động tập hợp, đoàn kết phụ nữ trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng sự chủ động, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức triển khai, thực hiện, Hội LHPN tỉnh đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực, nhiệt tình tham gia, góp phần quan trọng trong hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra và thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các cấp Hội, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, khẳng định vai trò của Hội đóng góp vào những kết quả chung của tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong 5 năm qua, bằng sự nỗ lực của các cấp Hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tập trung triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình thiết thân với phụ nữ, đã có 7.668 chị khá giúp 7.800 chị khó khăn về vốn, phân bón, phương tiện sản xuất,...; hỗ trợ vốn không lãi suất, phương tiện khởi sự kinh doanhcho 1.545 chị; trao 479 con trâu/bò sinh sản cho hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn,… với tổng trị giá trên 70 tỷ đồng; hỗ trợ 53.198 lượt hội viên, phụ nữ có nhu cầu về vốn phát triển kinh tế, tăng quy mô sản xuất, kinh doanh,... được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng với số tiền 1.550 tỷ đồng, qua đó hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi. Phối hợp các ngành chức năng tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nữ, các buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, kỹ năng quản lý vốn, kiến thức về phát triển kinh tế,... cho gần 20.000 hội viên, phụ nữ; giới thiệu và tạo việc làm cho 37.900 lao động nữ.

Ngoài ra, các cấp hội còn kịp thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, trong các phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa việc “học tập” và “làm theo” Bác đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Hằng năm, 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp, chi hội và trên 120.000 hội viên, phụ nữ tham gia“học tập” và “làm theo Bác” một cách nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, đã có trên 2.000 gương hội viên, phụ nữtiêu biểu trong rèn luyện, học tập và làm theo Bác và trên 5.000 cá nhân phụ nữtiêu biểu, mô hình, cách làm hay được phát hiện, biểu dương và nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh rút ra bài học kinh nghiệm như sau:
Thứ nhất, Hội LHPN phải làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương; chủ động và thực hiện tốt hoạt động kết nối, huy động nguồn lực xã hội, phát huy nội lực của hội viên, phụ nữ trong triển khai thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua.

Thứ hai, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ đạo của Hội cấp trên, cấp ủy địa phương kịp thời, phù hợp tình hình thực tế. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dươngđiển hình, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm.

Thứ ba, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, đề ra hoạt động, mô hình phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Nội dung, hình thức tập hợp, đoàn kết phụ nữ trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước phải đa dạng, phong phú, phù hợp từng nhóm đối tượng; các hoạt động, phong trào thi đua thường xuyên được đổi mới và thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện có hiệu quả.

Trong thời gian tới, để hoạt động tập hợp, đoàn kết phụ nữ trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của Hội đạt hiệu quả hơn, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các chính sách, chương trình, kế hoạch liên quan đến hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế của địa phương, qua đó hỗ trợ, giúp chị em, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuận lợi trong tiếp cận các nguồn lực.

Hai là, tiếp tục triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua do các cấp hội phát động gắn với triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương với nội dung, hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng. Qua đó, động viên, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. 

Ba là,  thường xuyên rà soát, nắm tình hình và nhu cầu hỗ trợ của phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, làm chủ hộ; chủ động kết nối, huy động nguồn lực xã hội, tiếp tục vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lựcthực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế với hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc giảm khó khăn, nâng cao đời sống của chị em.

Bốn là, nâng chất, nhân rộng các tổ, nhóm liên quan đến hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; tiếp tục đổi mới phong trào thi đua một cách mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viênphụ nữ tham gia thực hiện có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Năm là, kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua; các mô hình, cách làm hay, sáng tạo./.Minh Triết

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất