Hội thảo: Các giải pháp về chính sách nhằm tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội