Báo chí với trách nhiệm xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, văn minh, thanh lịch
Trao giải cho các tác giả đoạt giải A viết về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố

Trong tiến trình đổi mới đất nước, Đảng ta xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI đã xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là những nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm, xuyên suốt không những của nhiệm kỳ mà còn lâu dài. Điều đó cho thấy, 2 nhiệm vụ này có ý nghĩa sâu sắc được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, trong đó báo chí có vai trò quan trọng. Nhìn lại chặng đường từ khi có Đảng, nhất là sau hơn 30 năm đổi mới vừa qua, chúng ta khẳng định rằng, báo chí cách mạng nước ta đã đóng góp to lớn vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục phát huy cao hơn nữa vai trò của báo chí, nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội, về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, năm 2018 Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và  hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018.

Hai giải báo chí nêu trên được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về hai lĩnh vực này. Đồng thời, đây cũng là dịp để Thành phố ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, tiêu biểu, các cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa của Thủ đô.  

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội; cũng là năm đầu tiên 02 giải báo chí của Thành phố Hà Nội được tổ chức. Đây là dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và các cơ quan báo chí; phát huy vai trò là "người tuyên truyền tập thể, người cổ động tập thể và người tổ chức tập thể" của báo chí trong sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước, là nơi mà du khách quốc tế tìm được nét văn hóa riêng có của Thăng Long ngàn năm văn hiến, linh thiêng.

Điều làm nên thành công của Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I – năm 2018 là nhiều cơ quan báo chí, đông đảo nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia, hưởng ứng; đảm bảo số lượng, chất lượng các tác phẩm tham dự cao. Với 457 tác phẩm được các cơ quan báo chí chọn lọc từ hàng nghìn tác phẩm báo chí để tham gia dự thi, 02 giải báo chí của Thành phố Hà Nội đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển văn hóa Thủ đô. Đặc biệt đã giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và những người đứng đầu các cấp, các ngành thấy được tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển văn hóa; rút ra những bài học kinh nghiệm, thấy rõ ưu điểm để phát huy, những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục trong quá trình thực hiện. Nhìn lại ba năm qua, từ sau Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội đến nay, công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa của Thủ đô đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Thành phố đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Thành phố. Trong thành tích chung đó, có vai trò đóng góp rất tích cực và quan trọng của báo chí. 

Mặc dù thời gian chỉ vài tháng, và là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức giải, song đã nhận được hàng ngàn tác phẩm dự thi, cho thấy các nhà báo luôn dành cho Thủ đô Hà Nội một sự quan tâm đặc biệt; đồng thời cũng chứng tỏ sự phát triển của Thủ đô hà Nội luôn là niềm cảm hứng cho các nhà báo tôn vinh và phản biện. Đó là sự kết tinh tâm huyết, trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo đối với Thủ đô, đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Những tác giả đạt giải lần này cũng như những tác giả chưa đạt giải đều rất xứng đáng được tôn vinh về tính chiến đấu, sự nhiệt tình, trách nhiệm cao, tình cảm tốt đẹp dành cho Thủ đô của nước Việt Nam yêu quí.

Năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng để tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội và chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII với tinh thần tích cực, hiệu quả hơn. 

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyêntruyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan chính thức phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019 và kêu gọi các cơ quan báo chí, các đồng chí phóng viên, biên tập viên, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng Giải, tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Để có các tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia 02 giải báo chí của Thành phố Hà Nội, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng và sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Thành phố trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển văn hóa Thủ đô; chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để phản ánh kịp thời, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ dần những hành vi thiếu văn hóa, bất tuân pháp luật, xây dựng hệ sinh thái chính trị, văn hóa, xã hội tốt đẹp.

Mỗi tin bài trên báo chí, nhất là các tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa Thủ đô đòi hỏi phải thể hiện tầm trí tuệ, thái độ đúng đắn, khách quan của người làm báo trước vấn đề đang đặt ra, giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác phấn đấu, giữ vững bản lĩnh, đồng thời lan tỏa, nhân lên những điều tốt đẹp, những giá trị văn hóa linh thiêng riêng có của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. 

Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ Thành phố tới cơ sở phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Các cơ quan báo chí, các nhà báo bằng tình cảm, trách nhiệm của mình với Đảng, với Thủ đô và đất nước, hãy tích cực tham gia hưởng ứng 02 giải báo chí của Thành phố Hà Nội.

Với kinh nghiệm và thành công của mùa giải lần thứ I, với sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí và những người làm báo, các tầng lớp Nhân dân; chúng ta tin tưởng, kỳ vọng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019 tiếp tục thành công hơn nữa; đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. 

Ngô Thị Thanh Hằng
Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất