• Một số vấn đề cốt yếu về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững

  Một số vấn đề cốt yếu về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững

  Sự chuyển biến mau lẹ của thời cuộc vừa đòi hỏi cấp thiết, vừa tạo nền để chúng ta xây dựng, thực thi thể chế phát triển nhanh - bền vững. Đây là một sự nghiệp to lớn, một quá trình lâu dài, không thể chần chừ nhưng cũng không thể nóng vội. Kế thừa những thành tựu lý luận tích lũy được qua hơn 30 năm đổi mới; cập nhật, nắm bắt các xu thế phát triển của thời đại; tính toán toàn diện điều kiện, khả năng của đất nước để xây dựng và thực hiện vững chắc thể chế phát triển nhanh - bền vững là con đường đi đến thành công.

 • Trách nhiệm báo chí trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

  Trách nhiệm báo chí trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

  (TG) - Nói đến nghề báo là nói đến công việc “chữ nghĩa”. “Chữ” bao giờ cũng đi liền với “nghĩa”, nên việc sử dụng từ ngữ trên các phương tiện truyền thông sao cho đúng mực, chuẩn xác, hợp lý, hợp tình để góp phần tác động tích cực đến dư luận xã hội và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là trách nhiệm của mỗi nhà báo, các cơ quan báo chí.

 • Ðể kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

  Ðể kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

  Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - chủ đề của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII (năm 2017), là một chủ trương lớn; là kết quả của quá trình đổi mới tư duy phát triển kinh tế và tổng kết thực tiễn hơn 30 năm thực hiện đường lối Ðổi mới của Ðảng ta, đồng thời, kế thừa có chọn lọc những thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại.

 • Nhà lãnh đạo bản lĩnh, có tầm nhìn chiến lược, đóng góp nhiều cho đất nước

  Nhà lãnh đạo bản lĩnh, có tầm nhìn chiến lược, đóng góp nhiều cho đất nước

  Anh Lê Đức Anh là thủ trưởng của tôi, chúng tôi gắn bó với nhau suốt thời kháng chiến đầy gian khổ cho đến tận những năm tháng sau này. Bởi vậy chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm. Sự ra đi của anh là một tổn thất lớn của đất nước và Quân đội ta. Trong niềm xúc động, tiếc thương anh vô hạn, tôi nhớ lại một vài dấu ấn trong những kỷ niệm nhiều không thể kể hết về anh…

 • Chủ quyền quốc gia và độc lập, tự chủ kinh tế

  Chủ quyền quốc gia và độc lập, tự chủ kinh tế

  Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, nhất là trong thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta luôn khẳng định chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và ta kiên quyết bảo vệ bằng mọi giá. Thắng lợi lịch sử ngày 30-4-1975, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối là thắng lợi vĩ đại nhất, đỉnh cao của ý chí độc lập tự do của dân tộc ta.

 • Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

  Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

  Cho đến nay, thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong “cuộc đụng đầu lịch sử” chống đế quốc Mỹ xâm lược vẫn là đề tài thu hút nhiều sự quan tâm, nghiên cứu từ giới báo chí, các nhà chính trị, quân sự, sử học...

 • Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

  Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, có nhiều đóng góp quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

 • Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”: Lý luận và thực tiễn

  Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”: Lý luận và thực tiễn

  Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” với vấn đề kiểm soát quyền lực hiện nay đã có những quy định, quy phạm để thực hiện, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn những vấn đề mới, phức tạp, cần tiếp tục làm sáng tỏ cả về lý luận và thực tiễn trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, nhằm kiểm soát tốt quyền lực, phục vụ sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.a

 • Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

  Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

  (TG) - Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giá trị, ý nghĩa của sự bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin củaHồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam” được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin - cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”.  

 • V.I.Lênin với vấn đề nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của người cộng sản

  V.I.Lênin với vấn đề nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của người cộng sản

  V.I.Lênin là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Người đã để lại cho nhân loại cả một kho tàng lý luận đồ sộ, trong đó có vấn đề nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của người cộng sản trong điều kiện Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo đất nước.

 • Quyền lực và chế ước giám sát quyền lực

  Quyền lực và chế ước giám sát quyền lực

  (TG) - “Quyền lực là quyền định đoạt mọi công việc quan trọng về chính trị và sức mạnh để bảo đảm việc thực hiện quyền ấy”(1). Đối với đảng cầm quyền, quyền lực là nguồn chính trị quan trọng nhất của Đảng. Đảng muốn cầm quyền vững chắc thì trước hết phải chăm lo công tác vận hành và làm phong phú thêm nguồn quyền lực để giành được sự tin tưởng, ủng hộ của tuyệt đại đa số quần chúng. Nếu việc phân phối, vận hành quyền lực không đúng, thì chính nó sẽ bị tha hóa và hậu quả sẽ khôn lường, niềm tin của nhân dân sẽ bị đánh mất và nguồn quyền lực cũng sẽ bị mất theo.

 • Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản: Tiền đề để phát triển văn hóa đọc

  Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản: Tiền đề để phát triển văn hóa đọc

  (TG) - Văn hóa đọc không chỉ giúp mỗi người có trí tuệ để thích ứng với sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại mà có thể giúp cho mỗi cá nhân có một cuộc sống trí tuệ, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Chính vì vậy, phát triển văn hóa đọc luôn có tầm quan trọng đối với mỗi quốc gia. Song, để có thể duy trì và phát triển văn hóa đọc, thì đi liền với nó phải là những điều kiện xã hội. Trong đó, một nền xuất bản mạnh và những chính sách khuyến đọc phù hợp là tiền đề, bệ đỡ để nuôi dưỡng, phát triển văn hóa đọc.

 • Khoa học xã hội và nhân văn quân sự với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

  Khoa học xã hội và nhân văn quân sự với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

  Khoa học xã hội và nhân văn quân sự ra đời từ thực tiễn, là một bộ phận hữu cơ của khoa học xã hội và nhân văn, có vai trò rất quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự hiện hữu của kinh tế chia sẻ

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự hiện hữu của kinh tế chia sẻ

  Cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) đã làm dạng thức sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa (T - H - T’) chuyển hóa dần thành dạng thức sản xuất hàng hóa kiểu liên hiệp theo chuỗi giá trị và kết nối các chuỗi giá trị (H - T’ - H’); mà theo đó, bán gắn liền với mua và thặng dư kinh tế được chia sẻ rộng rãi, hình thành kiểu kinh tế chia sẻ.

 • Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên - Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu

  Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên - Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu

  (TG) -Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải được đặt lên hàng đầu, có sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng từ Trung ương tới địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất