Bình Phước: Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, cấp ủy đảng các cấp trong tỉnh đã tập trung đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư khóa X, đồng thời, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác TTM thời gian tới.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức 01 hội nghị nói chuyện chuyên đề và 01 hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt tỉnh. Báo cáo viên (BCV) truyền đạt tại các hội nghị là các chuyên gia đầu ngành của Trung ương. Việc triển khai đã thu hút được sự quan tâm đại đa số cán bộ chủ chốt tỉnh và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - thời cơ và thách thức được đánh giá cao. 

Đa số các huyện, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy duy trì tốt việc tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ 2 tháng/lần; riêng các đảng ủy: Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh duy trì 1 tháng/lần; đặc biệt Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hớn Quản duy trì tốt việc tổ chức hội nghị thông tin thời sự bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến cấp xã. Nội dung thông tin đa dạng, phong phú nhằm cung cấp kịp thời cho cán bộ chủ chốt, BCV về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, địa phương, đơn vị. So với những năm trước, các đơn vị đã chú trọng và dành nhiều thời lượng thông tin về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh, địa phương, đơn vị, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng chia sẻ, đồng thuận với sự quyết tâm cao của Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đa số các đơn vị đã chủ động việc phân công BCV cấp mình trực tiếp thông tin tại các hội nghị, qua đó đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ BCV đối với công tác TTM, điển hình như: Đảng ủy Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; các huyện, thị: Phước Long, Đồng Xoài, Bù Đốp, Phú Riềng,… diễn ra đúng kế hoạch, đại biểu dự đúng thành phần, nghiêm túc… Bình quân mỗi hội nghị có trên 185 lượt người nghe. Đảng ủy cấp xã và tương đương: So với những năm trước đây, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở, nhìn chung việc duy trì tổ chức hội nghị thông tin thời sự tại cơ sở định kỳ đã được nhiều đảng bộ cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Nội dung và BCV đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 09 hội nghị BCV bằng hình thức trực tuyến (trong đó: 01 hội nghị BCV trực tuyến do Trung ương tổ chức), bình quân 350 đại biểu/hội nghị với tổng số 3.150 lượt người dự. Nội dung tập trung tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tình hình thế giới và khu vực, trong nước, trong tỉnh… Nhiều lĩnh vực bám sát nhiệm vụ chính trị và những vấn đề nổi bật trong tỉnh được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, góp phần giải quyết những bức xúc trong dư luận xã hội. Cụ thể nội dung lĩnh vực: Kinh tế - xã hội chiếm 31,5%; chỉ thị, nghị quyết luật chiếm 21,5%; quốc phòng - an ninh chiếm 15%; quốc tế, đối ngoại chiếm 24,5%; chuyên đề khác chiếm 7,5%.

Hội nghị BCV cấp tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, cụ thể đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến trực tiếp thông tin tại hội nghị. BCV thông tin tại các hội nghị chủ yếu là BCV cấp Trung ương tại tỉnh, BCV cấp tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành. 8/8 hội nghị BCV cấp tỉnh đều tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ đầu cầu chính do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì và 11/11 điểm cầu huyện, thị do thường trực hoặc lãnh đạo ban tuyên giáo huyện, thị ủy chủ trì. Qua đó, đã tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại của BCV và mở rộng thêm thành phần tham dự. Một số ban tuyên giáo cấp huyện duy trì thường tổ chức hội nghị BCV định kỳ: Đồng Xoài 2 tháng/hội nghị; Đồng Phú 1 quý/hội nghị.

Trong năm 2017, số lượng BCV cấp Trung ương tại tỉnh là 05 đồng chí, trong đó đã thay đổi, bổ sung 01 đồng chí. Ban tuyên giáo các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành quyết định thay đổi, bổ sung BCV cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2015 - 2020, như: Chơn Thành, Bình Long, Đồng Xoài; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, cao su Phú Riềng, cao su Bình Long, cao su Lộc Ninh… Đặc biệt, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ban hành quyết định giải thể đội ngũ BCV cấp cơ sở; đồng thời, phân công bí thư chi, đảng bộ trực thuộc đảm nhiệm việc triển khai thông tin thời sự tại cấp ủy định kỳ. 

Trong năm, 5/5 BCV cấp Trung ương tại tỉnh hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các hội nghị BCV Trung ương; đồng thời, tích cực tham gia công tác TTM, đóng vai trò chủ đạo trong triển khai chỉ thị, nghị quyết tại các hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh, hội nghị BCV cấp tỉnh, thông tin thời sự và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị, huyện, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ. Đa số BCV cấp tỉnh đều tích cực tham gia công tác TTM và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được triển khai tại hội nghị của tỉnh, huyện, cơ quan, đơn vị, các đồng chí BCV là lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị ủy đều có số buổi thực hiện TTM ít nhất 2 buổi/tháng trở lên. BCV cấp huyện, hàng tháng đều tham gia công tác TTM, hoạt động BCV có ít nhất 1 buổi/tháng. Lực lượng BCV các cấp trong tỉnh còn tích cực tham gia nhiều hình thức TTM khác nhau. Đa số xã, phường, thị trấn đều có cơ cấu 01 đồng chí của đảng ủy tham gia BCV cấp huyện. Các hội nghị BCV cấp tỉnh, tại đầu cầu chính (Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy) phần lớn BCV cấp tỉnh tích cực tham dự thường xuyên, chấp hành nghiêm túc. Các đảng ủy có số BCV tham dự nhiều như: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh. Tại các điểm cầu huyện, thị xã, tỷ lệ BCV cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương tham dự đạt trên 90%. BCV cấp Trung ương tại tỉnh và một số BCV cấp tỉnh đã tham gia rất tích cực hoạt động phản biện cho chuyên mục “Bình luận và phản biện” của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ BCV, TTM cho 250 BCV cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương. Ban tuyên giáo các huyện, thị ủy đã chủ động mở các lớp nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ BCV, tuyên truyền viên như: Đồng Xoài, Bình Long, Chơn Thành, Bù Đốp... Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu phục vụ đội ngũ BCV các cấp; cấp phát bản Thông báo nội bộ đến BCV cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương tham khảo. Việc thực hiện các chế độ, chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động đội ngũ BCV luôn được các cấp ủy quan tâm và thực hiện đúng quy định.  

Lực lượng BCV, tuy đảm bảo về số lượng, cơ cấu, nhưng tỷ lệ BCV tham gia hoạt động thường xuyên chưa cao và chưa có nhiều BCV giỏi, tâm huyết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; tính thuyết phục trong công tác TTM chưa cao. Tỷ lệ BCV cấp tỉnh vắng mặt tại các hội nghị BCV cấp tỉnh chưa khắc phục được. Một số huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chưa thực hiện việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ BCV cấp mình theo đúng Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW ngày 30/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Một số huyện ủy, đảng ủy trực thuộc chưa duy trì việc tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ 2 tháng/lần ở cấp mình, hoặc chỉ tổ chức lồng ghép vào dịp họp giao ban, hội nghị ban chấp hành của đảng bộ. Một số đảng ủy cấp xã (tương đương) chưa duy trì việc tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ 2 tháng/lần ở cấp mình (đa số 3 tháng/hội nghị) dẫn đến việc cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở bị chậm trễ, không thường xuyên. Trong khi đó, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác TTM ở một số nơi chưa được đầu tư, nâng cấp, nhất là hội trường, âm thanh, đường truyền trực tuyến, một số phòng họp trực tuyến của các huyện, thị xã quá nhỏ; 11 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đến nay chưa có phòng họp trực tuyến… 

Hồng Sơn
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất